Behandlingstilbud til børn og unge

Baggrunden for projektet

Vi ved, at der i Danmark i gennemsnit er to børn i hver skoleklasse, der ifølge Sundhedsstyrelsen vokser op i familier med stof- eller alkoholproblemer. Hvis du er en af dem, er du altså ikke alene.

Vi ved også, at mange børn og unge går alene med det, fordi de skammer sig over det, og derfor ikke har lyst til at fortælle andre om det. Du kender måske til at være flov over at have en klassekammerat med hjem eller følelsen af at blive ked af det og skuffet, når din mor eller far ikke møder op til et skolearrangement, fordi de har drukket for meget eller har indtaget stoffer.

Hvis du har en far eller en mor, der drikker for meget eller indtager rusmidler, er der gratis hjælp at hente i CESA, hvis du er mellem 6-24 år.

Vi ved fra andre børn og unge, at det hjælper at dele de tanker, følelser og kropslige fornemmelser, du går med, til en professionel, der har viden om at være barn af forældre med stof- eller alkoholproblemer, og som kan give dig nogle redskaber til at få det bedre. Eller at det kan være godt at være med i en gruppe af andre børn/unge, som også er vokset op i en familie med stof- eller alkoholmisbrug, og som kender til de tanker og følelser, som du måske også oplever.

Hvis du synes det er svært at tage kontakten til os, så kan du vælge at være anonym. Det betyder, at du ikke behøver at oplyse dit navn, bopæl eller telefonnummer. Hvis du vælger at være anonym, kan det dog begrænse den indsats, vi kan tilbyde. Du kan også tale med din lærer, pædagog, socialrådgiver eller andre i dit netværk, du er tryg ved, og som kan hjælpe dig med at tage den første kontakt.

Andre brugere siger:

Kontakt os

I hverdage fra kl. 9.00-15.00 og fredag fra kl. 9.00-12.00 kan du kontakte CESA på tlf. 62 62 39 72. 

Forsamtale

Forsamtalen er den første samtale, du bliver inviteret til, forinden en behandlingsindsats igangsættes. Du kan tage din forælder uden misbrug, en bedsteforælder, en lærer/pædagog, eller en anden person, du er tryg ved, med til samtalen.

I forsamtalen vil vi være lidt nysgerrig på hvordan det er at være dig og din motivation for en forandring samt formalia såsom skærpet tavshedspligt og underretningspligt, så du ved, hvad du går ind til. Det vil som udgangspunkt være vores projektleder, du møder, til forsamtalen. Hun vil stille dig nogle rutinemæssige spørgsmål, så vi får et dækkende billede af dig og din familiesituation. Til forsamtalen kan du også få lov til at udtrykke, hvad du forventer ved et behandlingsforløb og stille spørgsmål til de forskellige forløb, så vi kan matche dig til den indsats, du ønsker, og som vi vurderer er mest gavnlig for dig. Det er vigtigt, at du får stillet alle de spørgsmål, du har behov for.

Forsamtalen kan være anonym og uforpligtigende, dvs. at du ikke skal oplyse navn, og at du altid kan vælge ikke at tage imod et behandlingstilbud i CESA.

Vi ved fra andre børn og unge, at mange synes, at det er svært at tage den første kontakt og tale om at have en forælder, der har eller har haft et misbrug. Det er en helt naturlig følelse, at man kan blive overvældet. I CESA er vi vant til at opleve dette, og vi vil tage os så godt af dig som muligt.

Efter forsamtalen, bliver du skrevet op til et behandlingstilbud. Vi bestræber os på, at behandlingen starter inden for en måned efter forsamtalen. Hvis du får behov for kontakt under ventetiden, er du velkommen til at kontakte vores projektleder på telefonnr. 61 16 39 52.

Behandlingsfase

CESA tilbyder et gratis individuelt samtaleforløb på op til 8 samtaler for børn og unge mellem 11 og 24 år, der er opvokset i hjem med misbrug af enten alkohol eller stoffer.

Den individuelle terapi varetages af enten vores psykolog eller psykoterapeut, der har viden om det at være barn af forældre med stof- eller alkoholproblemer og erfaring med individuel terapi til børn og unge. Det vil være den samme terapeut, som du mødes med hver gang.

Det er vigtigt, at du har gjort dig nogle tanker om, hvad du har behov for, at indholdet eller temaerne skal være i samtalerne, for det er kun dig, der ved, hvad der er svært lige netop for dig. Jo mere du ved, hvad du gerne vil bruge samtalerne til, jo bedre bliver forløbet for dig. Hvis du synes, at det er svært guider din terapeut dig på vej.

Et individuelt samtaleforløb vil typisk strække sig mellem 5-8 samtaler afhængigt af, hvad der vurderes det enkelte barn/den unge har behov for. I starten kan du forvente, at der er tale om ugentlige samtaler, hvorefter intensiteten gradvist kan aftage, og der herved bliver længere tid mellem samtalerne.

CESA tilbyder et gratis individuelt gruppeforløb for børn og unge mellem 11 og 24 år, der er opvokset i hjem med misbrug af enten alkohol eller stoffer.

At være i gruppeterapi med andre børn og unge, der også har eller har haft en forælder med et misbrug, giver dig en mulighed for at møde forståelse og en genkendelse fra andre, der ofte kan sætte ord på lige netop dét, du selv oplever og føler. Det kan medføre, at du får en oplevelse af at være en del af et fællesskab, og derfor føler dig mindre alene med dine oplevelser. Samtidig kan du blive inspireret af, hvordan andre håndterer at være i samme situation som dig – og andre kan blive inspireret af dig, således I sammen kan bryde tabuet, bearbejde konsekvenser og udvikle nye strategier.

I grupperne mødes du med 5-9 andre børn og unge samt to erfarne gruppeledere fra CESA. Der skabes et trygt, fortroligt og tillidsfuldt rum, hvor du kan dele lige præcis det, der fylder for dig. Vi kan også lave andre ting, som f.eks. at se videoklip, lave rollespil eller andre øvelser. Vi inviterer også nogle gange et barn/en ung ind, som selv har prøvet at vokse op i en familie med rusmiddelproblemer, og som har afsluttet sit behandlingsforløb i CESA.

Et gruppeforløb vil typisk strække sig mellem 6 til 8 sessioner med en fast begyndelses- og afslutningsdato. Du kan forvente, at sessionerne kommer til at foregå hver anden uge af 2 til 2,50 timers varighed.

Der kan i nogen situationer være ventetid på at kunne starte i en gruppe. I så fald aftaler vi med dig og din familie, hvad vi gør i ventetiden.

CESA tilbyder et gratis rådgivnings- og vejledningsforløb for børn og unge mellem 6 og 24 år, der er opvokset i hjem med misbrug af enten alkohol eller stoffer.

Disse forløb er til dig, der ønsker et kortvarigt forløb med råd og vejledning i forhold til forskellige udfordringer, du kan have, ved at have vokset op med forældre, der misbruger stoffer eller alkohol. Det kan f.eks. være i forhold til skolegang, uddannelse, fritid, kammerater, kæreste og sundhed mm.

Forløbet kan også hjælpe dig videre ved at henvise dig til et korrekt tilbud, f.eks. individuelle eller gruppesamtaler, eller ved at inddrage dit netværk, som kan hjælpe og støtte dig videre på din vej.

Et rådgivnings- og vejledningsforløb vil typisk strække sig mellem 2-4 samtaler og kan foregå enten ved fysisk fremmøde eller via kontakt til vores projektleder på telefonnr. 6116 3952

CESA tilbyder gratis familiesamtaler til børn og unge mellem 6 og 24 år og deres forældre, som har et misbrug af enten alkohol eller stoffer.

Familiesamtalerne tilbydes til dig, der ønsker at få mulighed for en åben følelsesmæssig dialog i familien omkring forælderens/forældrenes misbrugsproblematik og de konsekvenser, som du har oplevet af dette. Det vil være dig og dine bekymringer, der er i centrum for indsatsen.

Vi ved, at det kan være svært at få taget hul på, hvilke følelser og oplevelser du har med dine forældre, når de er påvirket af enten alkohol eller stoffer, men vi har god erfaring med, at når dine forældre får indsigt i disse, så vil det påvirke den måde, de agerer på fremadrettet.

Forinden din familie inddrages, vil du blive tilbudt individuelle samtaler for, at du sammen med din terapeut kan afdække dit syn på problematikkerne og familieforholdene, og finde frem til hvilke problemstillinger eller oplevelser, du ønsker skal tages op under en familiesamtale. Det kan f.eks. være en konkret episode, eller hvad du tror andre familiemedlemmer tænker om konkrete ting. På denne måde kan du sammen med din familie skabe en mere nuanceret fortælling om din familie.

Efter en familiesamtale, får du tilbudt individuelle samtaler med din terapeut, hvor I, i et trygt og fortroligt rum, kan få talt om familiesamtalen. Det kan være i disse samtaler, at du sammen med din terapeut finder ud af, hvordan du og din familie kommer videre. Det kan også være, at det er meningsfuldt at inddrage andre i dit netværk, som kan hjælpe og støtte dig videre på din vej.

Familiesamtalerne kan strække sig mellem 1-3 samtaler afhængig af, hvad der vurderes som værende gavnligt for lige netop dig.

CESA tilbyder gratis pædagogiske forløb til børn og unge mellem 6 og 12 år, der er opvokset i hjem med misbrug af enten alkohol eller stoffer.

I pædagogiske forløb vil der være fokus på, at du får større tiltro til dine egne kompetencer og et styrket selvværd. Du kan lære at genkende, forstå og sætte egne grænser – samt se og forstå andres grænser. Du kan blive præsenteret for historier, fortællinger, bøger og film, der viser, hvordan andre børn og unge har oplevet kaos i deres familie.

Pædagogiske forløb kan enten være individuelt, i gruppe eller en kombination af begge. Uanset hvordan dit pædagogiske forløb kommer til at blive sammensat, vil du opleve, at du er i centrum, og at du sammen med en erfaren medarbejder fra CESA kommer til at blive klogere på dig selv gennem lege og øvelser i et trygt og tillidsfuldt rum.

Et pædagogisk forløb vil strække sig over 5 gange, og foregår i CESA’s lokaler, Odensevej 70, 5750 Ringe.

CESA tilbyder gratis flytte hjemmefra kurser til unge, der er vokset op med forældre med et misbrug af alkohol eller stoffer, og som lige er flyttet hjemmefra eller er på vej til det.

I kurserne vil du blive præsenteret for viden om de aktuelle emner, der er behov for i forbindelse med at flytte hjemmefra, således du får de kompetencer, der er nødvendige for at kunne klare dig selv i egen bolig. Det kan f.eks. være viden om madlavning, forsikringer, lejekontrakter, SKAT, uddannelse, budget og økonomi.

Kursusforløbet varetages af en kursusansvarlig medarbejder fra CESA og kan til tider suppleres med specialister indenfor de konkrete områder.

Kurserne kommer til at foregå i mindre grupper af unge, hvor jeres egne erfaringer og refleksioner over de enkelte emner med at flytte hjemmefra inddrages.

Et kursusforløb strækker sig over 4-5 gange.

CESA tilbyder en gratis telefonrådgivning til dig, der er vokset op i en familie med et alkohol- eller stofmisbrug.

Telefonrådgivningen har åbent mandag-torsdag kl. 09.00-15.00 og fredag kl. 09.00-12.00. Udenfor åbningstiden har du mulighed for at sende en sms til en af de nedenstående numre, og så bliver du ringet op den efterfølgende dag indenfor åbningstiden.

I den telefoniske rådgivning har du mulighed for at sætte ord på de ting, du måske aldrig før har delt med andre, og som du måske synes er svært at tale om. Du kan ringe om lige netop det, der fylder hos dig.

Du kan vælge at være helt anonym ved at ringe fra hemmeligt nummer og ikke oplyse personfølsomme data. Din samtale bliver ikke gemt, og hvis du skriver en sms, bliver sms’en slettet efter opkaldet. Du vælger selv, hvilke oplysninger du deler med rådgiveren.

Rådgiveren har tavshedspligt, hvilket betyder, at vi ikke fortæller oplysninger om dig eller det, du fortæller videre til andre. Du skal dog være opmærksom på, at tavshedspligten i nogle tilfælde ikke gælder. Hvis vi i CESA får kendskab til, at en ung under 18 år aktuelt er udsat for omsorgssvigt, er vi forpligtiget til at underrette kommunen, fordi vi har skærpet underretningspligt. Rådgiveren kan dog kun underrette, hvis han/hun kender dit navn, cpr-nummer eller adresse. Hvis vi ikke har de oplysninger, kan vi ikke underrette kommunen medmindre du selv oplyser dem.

Telefonrådgivningen bemandes udelukkende af kvalificeret personale fra CESA. 

Afsluttende fase

I den afsluttende samtale vil du, sammen med din behandler, gennemgå den udvikling du har været igennem med særligt fokus på de tillærte coping- og mestringsstrategier, du har lært.

Din behandler vil tilbyde dig en opfølgende samtale indenfor 8 uger, for at gøre dig mere tryg i overgangen fra at se din behandler regelmæssigt til, at du på egen hånd forsøger at anvende det, du har lært under behandlingsforløbet. Den opfølgende samtale kan både foregå ved personligt fremmøde, telefonisk kontakt eller som videokonsultation. Det er helt frivilligt, om du vil tage imod denne.

Du vil desuden altid have mulighed for at kontakte behandlerne ved behov i form af et klippekort, som du får udleveret i den afsluttende samtale. På klippekortet er der 3 klip, du kan bruge ved behov for en samtale. Det er helt naturligt, at der kan ske en tilbagegang både i dine forældres misbrug, men også i de måder, du håndterer situationen på. Derfor er det helt normalt, at du kan få brug for klippekortet.

Hvis du deltaget i et gruppeforløb eller har lyst til at blive en del af et netværk med andre børn og unge, der kan have oplevet det samme som dig, kan du blive medlem af en lukket Facebook gruppe, der styres af nogle administratorer. Facebook gruppen er jeres og er oprettet for, at I efter et endt forløb har mulighed for at støtte og holde kontakt med hinanden.