Generalforsamling

Generalforsamling

Formanden Bjarne Vibæk bød velkommen til de fremmødte medlemmer.

Bjarne Vibæk blev valgt som dirigent

Kristian Viskum blev valgt som referent

Foreningens formål er at arbejde for at forbedre vilkårene for familier, børn, unge og voksne, der er udfordret i deres tilværelse. For at realiserer målsætningen tilbyder CESA behandling, hjælp, støtte, omsorg og konsulentydelser, samt ophold i familiepleje, opholdssteder og botilbud. 

Foreningens formål er almennyttigt og velgørende.

Foreningens aktiviteter kan opdeles i følgende hovedgrupper

 • Familiepleje og aflastningsfamilier
  • Døgnbehandling i behandlingsplejefamilier eller på opholdssted
  •                    Dagbehandling / -tilbud
  •                    Samvær
  •                    Kurser
  •                    Konsulentydelser
  •                    Måltidsstøtte

Der er i 2022 holdt 5 bestyrelsesmøder og en generalforsamling. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med genvalg af Bjarne Vibæk som formand og Jytte Hansen som næstformand.

Bjarne Vibæk, Jytte Hansen og Palle Tofte blev valgt til at repræsentere CESA ved CESA Fyn ApS´ generalforsamling.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Driftsresultatet for 2022 er et underskud på -385.083 kr. efter afskrivninger og kapitalposter.

Der er i 2022 budgetteret med et underskud på -20.541 kr.  Det opnåede resultat er således samlet set ikke tilfredsstillende.

Omsætningen er i 2022 25.017.88 kr. hvilket er en stigning på 395.220 kr. 

Personaleomkostningerne er samtidigt steget med 2.134.281 kr. til 20.171.933 kr. i 2022.

Stigningen er i det væsentlige sket på Damkjærgård (726.271 kr.) og Fristedet (468.216 kr.), hvor Damkjærgård skyldes højere aktivitetsniveau og omkostninger til lederskift og længerevarende sygdom, og Fristedet en ansættelse af koordinator.

Der er fra 1. april skiftet leder i CESA, hvor tidligere leder blev i en seniorkonsulent funktion, for at lette overgangen til ny leder. – Dette har også påvirket personaleomkostningerne i 2022.

Det har dog været en vigtig og god investering i CESA.

CESA har i slutningen af 2019 fået tilsagn om støtte fra Satspuljemidlerne til projektet ”Behandling af børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug”. Projektet er startet den 1. januar 2020 og løber over en 4-årig periode. Projektet er kommet godt fra start med god interesse fra de fynske kommuner og enkelte kommuner i trekantområdet. Støtten til projektet bidrager til den samlede omsætning med 1.250.000 kr. pr. år.

Projektet har derfor betydning for den samlede omsætning og dermed for årets tilfredsstillende resultat.  I 2022 har projektet givet et overskud på 78.117 kr. Socialstyrelsen er ansøgt om, at beløbet kan overføres til 2023, hvilket er imødekommet.

Der har været meget stor søgning på samtaleforløb, både individuelt og gruppemæssigt. Der følges løbende op på kvalitet og succes gennem et forløb med Rambøll, hvilket viser der er meget stor tilfredshed med forløbene. Borgerne oplever en væsentlig bedring i deres hverdag.

Damkjærgård har i 2022 givet et underskud på -484.624 kr. hvilket er en stigning på 381.154 kr. i forhold til 2021.  Underskuddet på Damkjærgård skyldes ekstraordinære udgifter vedrørende længerevarende sygdom og en faldende belægning i løbet af første halvår 2022. Denne udvikling er dog ændret i andet halvår 2022 og ind i 2023

Der har været sat stort fokus på at skabe en stabil og robust medarbejderstab, med arbejdsmiljø og trivsel i centrum. Det har desværre været nødvendigt at lave aftaler med 2 medarbejdere om at de stopper deres ansættelse i 2022.

Fristedet har i 2022 givet et underskud på -21.098 kr.

Fristedet oplever en stor søgning og i 2022 har der i flere perioder været hverdag aflastning, kombineret med den faste weekends aflastning.

Dette har betydet der er en væsentlig øgning i personaleudgifter. Derudover er der ansat en koordinator for Fristedet fra marts 2022, hvilket også er medvirkende til øget personaleomkostninger.

I forhold til CESA`s oprindelige kerneydelser, anbringelse af og tilsyn med børn i familiepleje har vi i andet halvår haft en opgave for en fynsk kommune, hvor vi udførte deres lovpligtige individuelle tilsyn af plejefamilier, hvilket blev løst meget tilfredsstillende.

Dette har medført at vi har fået opgaven igen for 2023.

Samvær og konsulentydelser er steget omsætningsmæssigt med 516.118 kr. i 2022. Dette dækker dog over et fald på samværs området i Jylland og en stigning i omsætningen på især måltidsstøtte

Der er ansat ny socialkoordinator i Jylland fra 1 december 2022 – hvilket allerede kan ses i en om-sætningsstigning i 2023.

I det evidensbaserede område, der i 2022 alene har omfattet vores behandlingsplejefamilier, er omsætningen faldet fra 3.462.221 kr. i 2021 til 2.878.987 kr. i 2022

Der er i 4 kvartal kommet flere opgaver til. Det forventes at der vil være stigende omsætning i 2023.

Vi har i oktober 2022 igen opstartet et projekt med netværksgrupper for plejeforældre og for børn, der er anbragt i plejefamilier. Projektet er støttet med midler fra socialstyrelsen. Projektets aktiviteter har i 2022 været begrænsede på grund af opstart og research efter plejefamilier og plejebørn til grupper.

Projektet afsluttes med udgangen af 2024.

Den Fynske Fond har i 2022 nedlagt sig selv og bedt om at deres indestående midler udloddes til CESA, til gavn for samarbejde mellem opholdsstedet Damkjærgård og de specialiserede plejefamilier hos CESA.

Den Fynske Fond har indsendt papirer på nedlæggelse af Fonden, og det er forhåndsgodkendt, men venter på endelig godkendelse. (denne er kommet i første kvartal 2023)

Området for behandling af unge med spiseforstyrrelse, herunder måltidsstøtte og familie- og unge samtaler i forhold til den unge og netværk, har i 2022 været i rivende udvikling og der er foretaget en opnormering i personalebemanding for at imødegå et stort koordineringspres.

Området har stort fokus både hos kommuner og mediemæssigt. CESA har gennem et tæt samarbejde med Børnepsykiatriske afdelinger, både i Odense og Skejby opnået en ekspertise der er meget efterspurgt. Området er i stærk udvikling.

Jeg vil gerne takke bestyrelse, plejefamilier, opholdssteder, samarbejdspartnere og medarbejde for et godt samarbejde i det forløbne år.

Også en stor tak til bestyrelsen for et inspirerende samarbejde og fællesskab.

Bjarne Vibæk
Formand for bestyrelsen i CESA

Regnskabet blev fremlagt af Kristian Viskum og efterfølgende godkendte generalforsamlingen regnskabet

Kontingentet forblev uændret 50 kr. pr. medlem og 250 kr. for medlemskommuner.

På valg var:

Boje Talleruphus – genopstiller.
Inge Bleshøy ønsker ikke genvalg, kun som suppleant.

Boje Talleruphus genvælges til bestyrelsen.
Palle Tofte vælges til bestyrelsen

Inge Bleshøy vælges som suppleant til bestyrelse

Martinsen Rådgivning og Revision blev genvalgt som foreningens revisor.

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen

En debat om generelle udgifter til revision og regnskabsvaretagelse.
Generalforsamlingen opfordrer ledelsen til at undersøge om CESA har den rigtige løsning.

Referent Kristian Viskum