Generalforsamling

Generalforsamling

Formanden Bjarne Vibæk bød velkommen til de fremmødte medlemmer.

Bjarne Vibæk blev valgt. Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med varsel i overensstemmelse med vedtægterne.
Han orienterede desuden om, at Finn Knudsen, Jytte Hansen og Bjarne Vibæk er på valg. Finn Knudsen har oplyst, at han af personlige grunde ikke ønsker genvalg. Bjarne Vibæk og Jytte Hansen ønsker genvalg.

Formanden aflagde på generalforsamlingen nedenstående beretning, der også blev udleveret skriftligt på generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning:
Foreningens formål er at arbejde for at forbedre vilkårene for familier, børn, unge og voksne, der er udfordret i deres tilværelse. For at realiserer målsætningen tilbyder CESA behandling, hjælp, støtte, omsorg og konsulentydelser, samt ophold i familiepleje, opholdssteder og botilbud.   

Foreningens formål er almennyttigt og velgørende. 

 Foreningens aktiviteter kan opdeles i følgende hovedgrupper 

  • Familiepleje og aflastningsfamilier
  • Døgnbehandling i træningsfamilier eller på opholdssted 
  • Dagbehandling / -tilbud 
  • Samvær 
  • Konsulentydelser 

Der er i 2019 holdt 4 bestyrelsesmøder og en generalforsamling. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med genvalg af Bjarne Vibæk som formand og repræsentant i Den Fynske Fond, hvor Bjarne er kasserer og formand. Jørgen Svensmark blev genvalgt som næstformand i CESAs bestyrelse. Bjarne Vibæk, Jørgen Svensmark og Boje Talleruphus blev udpeget til at repræsentere CESA i Aflastningstilbuddet Fristedets bestyrelse.  

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Driftsresultatet for 2019 er et overskud på 19.236 kr. På grund af udvidelse af vores aktiviteter med opnormering af medarbejderstaben og lokaler i Jylland, var det ikke forventet, at det var muligt at oparbejde et tilstrækkeligt og stabilt antal opgaver på kontoret i Vejle. Der blev derfor budgetteret med et underskud på 383.100 kr. i 2019. Det opnåede resultat er således samlet set tilfredsstillende. 

Den primære drift har givet et underskud på 317.601 kr. Underskuddet opstår på grund af vigende efterspørgsel på evidensbaserede ydelse igennem hele året. Som konsekvens af underskuddet er det besluttet ikke længere at udbyde TFCO.  

I forhold til aktiviteterne på kontoret i Vejle er der i 2019 sket en væsentlig stigning, hvilket er medvirkende årsag til, at årsresultatet er bedre end budgetteret. 

Vi må desværre konstatere, at der fortsat er vigende efterspørgsel efter CESAs oprindelige kerneydelser, anbringelse af og tilsyn med børn i familiepleje, hvor vi i 2019 er kommet ned på under 10 anbragte. I forhold til omsætningen på administration, socialkonsulentopgaver mv. er omsætningen steget fra 4.871.913 kr. i 2018 til 6.745.689 i 2019. Når det ikke er lykkes at få overskud i den primære drift, skyldes det, at der er startet nye indsatsområder, hvilket har været ekstraordinært personalekrævende. 

I området evidensbaserede ydelser TFCO, PMTO og FFT var omsætningen i 2018 6.791.946 kr. Den er i 2019 faldet til 4.558.149 kr.  

CESA har pr. 1. april 2018 overtaget driften af det socialpædagogiske opholdssted Damkjærgård. Der har i perioden 1. april til 31. december 2018 været en omsætning på 4.183.890 kr. Årets resultat i den nye afdeling var i 2018 et overskud på 150.545 Kr. Der har i 2019 været en omsætning på 5.678.166 kr., hvilket har resulteret i et overskud på 336.837 kr., hvilket er et meget fint resultat. Der har i 2019 været ledelsesmæssigt fokus på udvidelse af Damkjærgård med en afdeling for efterværn og udslusning. Ansøgningen om udvidelse har medført væsentlige krav fra myndighedernes side i forhold til brandsikring. Der har derfor været behov for investering i bygningen på godt 800.000 kr. Der er tale om investering, der ifølge lejekontrakten skal afholdes af CESA som lejer, idet kravene er afledt af den aktivitet, vi som lejer har på ejendommen. Investeringen afskrives over en årrække. Udvidelsen af Damkjærgård er godkendt af Socialtilsyn Midt, hvorefter Damkjærgård er godkendt til 11 pladser efter § 66 og § 107 i lov om social service. 

Vi har i november 2018 startet et projekt med netværksgrupper for plejeforældre og for børn, der er anbragt i plejefamilier. Projektet er støttet med midler fra satspuljen. Der har i 2019 være fokus på dette projekt, sammen med fortsat udvikling af vores ydelser i Jylland. Projektet har i det første driftsår fra 1. november 2018 til 31. oktober 2019 givet et underskud på 45.904 kr. Det skal ses i relation til, at projektet har haft en positiv PR-effekt, især i det jyske område.  

CESA har i slutningen af 2019 fået tilsagn om støtte fra Satspuljemidlerne til projektet ”Behandling af børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug”. Projektet er startet den 1. januar 2020 og løber over en 4-årig periode. Projektet er kommet godt fra start med god interesse fra de fynske og jyske kommuner. 

CESA har i januar 2020 vundet et udbyd om at arrangerer grundkurser for netværksplejefamilier for de 10 fynske kommuner. Der afvikles i 2020 to kursusforløb af 4 dages varighed. 

Jeg vil gerne takke bestyrelse, plejefamilier, opholdssteder, samarbejdspartnere og medarbejde for et godt samarbejde i det forløbne år. Også en stor tak til bestyrelsen for et inspirerende samarbejde og fællesskab. 

Formandens beretning blev godkendt at generalforsamlingen

Regnskabet har været udsendt til deltagerne af generalforsamlingen.
Der er ingen spørgsmål til regnskabet. Der var en kort drøftelse af regnskabet, der blev godkendt uden bemærkninger.

Kontingentet forblev uændret 50 kr. pr. medlem og 250 kr. for medlemskommuner.

På valg var Bjarne Vibæk, Jytte Hansen og Finn Knudsen.

Bjarne Vibæk og Jytte Hansen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Rasmus Gattrup blev valgt til bestyrelsen. Han overgik derfor fra at være udpeget medlem med særlige kompetencer til at være valgt på generalforsamlingen.

Martinsen Rådgivning og Revision blev genvalgt som foreningens revisor.

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen

Bjarne Vibæk orienterede om at vi overvejer at købe ejendommen Odensevej 61, 5750 Ringe.

 

Referent Palle Tofte