Behandlingsplejefamilier

Behandlingsplejefamilier

Unge i alderen 7 – 17-år. Målgruppen er udsatte unge med væsentlige adfærdsproblemer.

Der er tale om et helhedsorienteret behandlingstilbud der alt efter, hvordan behandlingen tilrettelægges, kan inddrage både barnet, den unge, forældre og netværk i behandlingen. Tilbuddet er et alternativ til anbringelse på børne- ungehjem. 

Vi tilbyder behandlingsplejefamilier, som er i stand til at inkludere børn og unge med særlige udfordringer. Behandlingsplejefamilierne modtager ugentlig supervision fra medarbejdere med lang erfaring indenfor plejefamilieområdet og behandlingsarbejdet med børn, unge og familier.

Der udarbejdes konkrete målsætninger på kort og langt sigt for hvert enkelt forløb, på baggrund af hvad kommunen ønsker opnået med opholdet. Der laves statusrapport efter kommunens ønske. 

Ud fra den konkrete henvendelse vælger vi den behandlingsplejefamilie, som vurderes at kunne håndtere den konkrete opgave. Der anvendes bl.a. matchningsværktøjer, som sikrer at behandlingsplejefamilien besidder netop de færdigheder, som det aktuelle barn eller ung har behov for.

CESA medvirker til at finde et egnet skoletilbud, som tilgodeser barnets/den unges behov, ligesom CESA løbende sikrer samarbejde med skolen, herunder supervision til skolen ift. barnets/den unges særlige problemstillinger.

Behandlingsplejefamilien og koordinatorfunktionen er grundelementer i alle behandlingsplejefamilier. Derudover kan indsatsen sammensættes med følgende moduler:

  • Ungeterapi
  • Færdighedstræning
  • Vagtordning
  • Konfliktløsning/samarbejdssamtaler
  • Familiesamtaler/familiebehandling

Der vil efter behov blive brugt screeningsværktøjer til udarbejdelse af operationelle mål, og til synliggørelse af behandlingens effekt for såvel børne- og ungerådgiveren som for familien selv. Typiske screeningsværktøjer som vil blive anvendt kan være: CBCL, YSR, OAS, Familieklima og/eller TRF. 

CESA har de sidste 15 år arbejdet med at anvende videns- og evidensbaserede programmer i det daglige behandlingsarbejde. Vi har arbejdet med metoderne PMTO (Parent Management Training Oregon), TFCO (Treatment Foster Care Oregon) og FFT (Funktionel Familie Terapi). Vores tilbud om behandlingsplejefamilier er udviklet med afsæt i behandlingsmæssige metoder fra disse programmer. I den særligt tilrettelagte indsats vil der blive udvalgt elementer fra disse metoder efter en konkret vurdering. Fælles for metoderne er, at de er ressourcefokuserede og at de baserer sig på empowerment.

Når matchning har fundet sted, planlægges barnet/den unges indflytning i plejefamilien. Der samarbejdes løbende med barnets familie mhp. at sikre afstemning imellem familie og plejefamilie, så der kan ske bedst mulig overføring af rutiner, og således at forventninger så vidt muligt kan afstemmes. CESA sikrer at hjemrejser planlægges og aftales, så barn og familie får de bedst mulige betingelser for samvær.

Behandlingsplejefamilien får ugentlig supervision ved medarbejdere, som har lang erfaring fra såvel traditionel familiepleje som fra behandlingsarbejde. Der anvendes daglig journal, så supervisor til enhver tid er opdateret med, hvad der aktuelt sker i plejefamilien.

Behandlingsplejefamilien er omfattet af CESAs vagtordning og vil i akutte situationer kunne komme i kontakt med uddannet behandlingspersonale døgnet rundt

Vi er meget opmærksomme på, at tiltag skal iværksættes på det tidspunkt, hvor den nødvendige motivation er til stede. Vi vil begynde arbejdet så snart aftalen er indgået og vil typisk starte med at mødes med barnet/den unge og familien for at få input til at finde den rigtige behandlingsplejefamilie. Første kontakt vil finde sted indenfor tre arbejdsdage.

Prisen vil afhænge af, hvilke elementer kommunen ønsker, skal indgå i indsatsen. Der vil typisk være tale om at en behandlingsplejeforælder skal frikøbes på fuld tid. Konkret tilbud vil blive udarbejdet efter et formøde mellem børne- og ungerådgiver og behandlingskoordinatoren fra CESA.

For næremere oplysninger eller aftale om særlige familieplejeforløb rettes henvendelse til:

Behandlingskoordinator Mette Christensen
Tlf. 51 32 74 45
Mail: mc@cesa.dk 

Læs pjecen her

CESA                                CESA – Jylland 
Odensevej 70            Ribe Landevej 33
5750 Ringe                7100 Vejle  
Tlf.: 62 62 39 72
Mail: post@cesa.dk