Særligt tilrettelagt dagtilbud

Særligt tilrettelagt ydelse i hjemmet

Indsatsen retter sig imod familier, der er kendetegnet ved:

  • Højt konfliktniveau og eller dårligt samarbejde mellem forældrene om opdragelse
  • Problemer med grænsesætning
  • Skolefravær
  • Den unge har begyndende misbrug
  • Manglende tilsyn med den unge

Indsatsen vil blive tilpasset efter, hvad kommunen vurderer nødvendigt og efter familiens motivation. Der vil indgå familiebehandling til den samlede familie kombineret med særlige forløb til forældre og til barnet/den unge, hvis dette skønnes nødvendigt. Kernen i indsatsen vil typisk være fælles familiebehandling til hele familien, tilrettelagt ud fra en systemisk tankegang, som bygger på, at familiens udfordringer søges løst indenfor familien og med de muligheder, som den konkrete familie har.

CESA har igennem 7 år arbejdet med at anvende videns- og evidensbaserede programmer i det daglige behandlingsarbejde. Vi har arbejdet med metoderne PMTO (Parent Management Training Oregon), TFCO (Treatment Foster Care Oregon) og FFT (Funktionel Familie Terapi).

Hvor det vurderes hensigtsmæssigt vil der blive arbejdet med en af disse metoder i sin helhed. Såfremt det fagligt ikke er hensigtsmæssigt, vil der i tilrettelæggelsen af den enkelte indsats kunne arbejdes med elementer fra disse metoder efter en konkret vurdering. Fælles for metoderne er, at de er ressourcefokuserede og at de baserer sig på empowerment.Der vil kunne tilbydes ugentlig familiebehandling, hvor hele familien i videst muligt omfang forudsættes at deltage.

Sideløbende vil der kunne tilbydes ungeterapi/færdighedstræning, hvor der fokuseres på at styrke barnets eller den unges færdigheder i at deltage i fritids- og ungdomsliv.

I de familier, hvor der er brug for praktisk pædagogisk støtte i hjemmet vil dette ligeledes kunne tilkobles i en koordineret indsats.

Der vil være mulighed for at familien tilknyttes CESAs vagtordning, hvor der i akutte situationer vil være støtte fra kvalificeret behandlingspersonale døgnet rundt.

Der vil i alle tilfælde være en koordinerende fagperson, som påtager sig ansvar for koordinering af såvel indsatsen i familien som koordinering ift. de øvrige aktører omkring familien.

​​Det er vores erfaring, at en indsats skal iværksættes hurtigt når familiens motivation er til stede. Der vil derfor være stærkt fokus på at starte indsatsen straks når der har været afholdt et samarbejdsmøde med familie og sagsbehandler. 
​Varigheden af et forløb vil afhænge af de konkrete problemstillinger, men der vil typisk være tale om forløb på 4-6 måneder.

Der vil blive udarbejdet et konkret pristilbud i den enkelte sag.

For oplysninger eller visitering rettes henvendelse til:

CESA                                CESA – Jylland 
Odensevej 70            Ribe Landevej 33
5750 Ringe                7100 Vejle  
Tlf.: 62 62 39 72
Mail: post@cesa.dk