Konfliktløsning og samarbejdsaftaler

Konfliktløsning og samarbejdssamtaler

Samarbejdssamtaler er en forebyggende og konfliktløsende metode til at forbedre samarbejdet mellem plejefamilien / personalet på opholdsstedet og forældrene med henblik på at forbedre barnets trivsel under anbringelsen. 

​Metoden er en forskningsbaseret forebyggende og konfliktløsende metode, der med barnet i centrum og med fokus på øget forældreinddragelse, skaber øget forståelse og samarbejde mellem forældre og anbringelsessted og dermed større overskud til barnet.

Et godt samarbejde imellem familie og plejefamilie er en afgørende forudsætning for, om barnet kan profitere af en anbringelse i familiepleje. Dette gælder uanset baggrunden for anbringelsen.

Det gælder også netværksanbringelser og anbringelser på en institution eller opholdssted.

​Formålet med samarbejdssamtalerne er at forebygge eller løse uenigheder imellem barnets familie og pleje/netværks/aflastningsfamilien eller institutionen og opholdsstedet.

​Samarbejdssamtaler er en mulighed for, at de involverede familier og parter får sat sig omkring det samme bord og får talt tingene igennem med en professionel for bordenden. Formålet er at alle parter får afstemt forventninger og får lavet aftaler om, hvordan man i fællesskab kan skabe de bedste rammer for barnet under anbringelsen.

​Samarbejdssamtaler består af et struktureret samtaleforløb, hvor en neutral samarbejdskonsulent ud fra parternes dagsorden drøfter barnets bedste. Metoden har vist sig at være et godt redskab til at sikre en fælles forståelse og fælles fodslag hos de to parter, som begge ønsker barnets bedste.

​CESA arbejder ud fra en konceptbaseret metode for samarbejdssamtaler og konfliktløsning. Metoden sætter nogle enkle og let forståelige rammer op omkring parternes fælles arbejde, hvilket gør det lettere at være deltager i en sårbar situation. Metoden sikrer at begge parter får givet udtryk for deres følelser og behov i samarbejdetjh og det sikres, at alle føler sig hørt og kan føle ejerskab til den aftale, som arbejdet skal munde ud i.

​Det er vigtige elementer i metoden, at barnet er i centrum, at der fokuseres på fremtiden, og at parterne er ligeværdige og selv formulerer, hvad der er vigtigt for dem at drøfte. Konflikten løses af konfliktens ejere, og det tilstræbes at skabe løsninger, som alle er tilfredse med.

​Alle forløb afsluttes med, at der indgås en skriftlig aftale om rammerne for det videre samarbejde og alle forløb har indbygget en opfølgning som sikrer, at de indgåede aftaler fortsat er aktuelle. 

​Det er de involverede parter, som indgår aftalen, og det er samarbejdskonsulentens opgave, at hjælpe parterne med at afstemme aftalerne med de rammer, som er udstukket fra forvaltningen, f.eks. i handleplanen.

Et samarbejdsforløb hos CESA vil som minimum indeholde følgende faser:

​Aftale om rammer og indhold i opgaven, evt. gennemgang af handleplanen med sagsbehandler

 • Parterne inviteres og forberedes på forløbet
 • Selve forløbet gennemføres med to til fire samtaler
 • Parterne indgår en skriftlig samarbejdsaftale
 • Sagsbehandler informeres om aftalen
 • Aftalen følges op med en eller flere opfølgningssamtaler
 • Selve møderne følger ligeledes et fast koncept med nedenstående faser:
 • Velkomst og præsentation af modellen
 • Parterne redegør hver især for standpunkter i forhold til emnet
 • Der opnås enighed om, hvad der indholdsmæssigt skal indgås aftale om
 • Parterne fremsætter løsningsforslag
 • Parterne forhandler/taler sig til rette om løsninger
 • Parterne indgår aftalen

​Metoden med konfliktmægling eller mediation finder også anvendelse i andre situationer, hvor en samarbejdsrelation er udfordret. CESA udarbejder gerne et tilbud på et forløb, hvor der er brug for en særlig indsats for at bringe en samarbejdsrelation tilbage på et positivt spor. Konfliktmægleren eller mediatoren skal ses som facilitator for processen og som den, der tager ansvaret for både, hvordan processen forløber og ansvaret for at løsningen holder sig indenfor den ramme, som opdragsgiveren har udstukket.

Forebyggende forløb

Familie og plejefamilie får afstemt deres forventninger. Der etableres gode samarbejdsrutiner, der forebygger misforståelser og konflikter. Der vil også ske afklaring af rammerne, der er udstukket af myndigheden. Et forebyggende forløb omfatter tre møder med familierne, udarbejdelse af skriftlig samarbejdsaftale og tilbagemelding til myndigheden.

Konfliktmæglende forløb

Formålet er her at hjælpe familie og plejefamilie med at få samarbejdet tilbage på sporet og løse de samarbejdsvanskeligheder, der er opstået. Der vil være en grundig afklaring af, hvilke interesse og behovskonflikter, som må inddrages for at skabe en fælles samarbejdsaftale. Forløbet omfatter tre til fem møder.

Særlige forløb

Ved særligt voldsomme konflikter og ved inddragelse af større børn sammensætter vi et individuelt forløb efter en konkret vurdering af sagen.

Pris: Afhænger af opgaven​​

For oplysninger eller visitering rettes henvendelse til:

Opgaver på Fyn
Louise Guldager               
Tlf. 22 14 67 45                 
Mail: lg@cesa.dk   

Opgaver i Jylland
Christian Gadegaard
Tlf. 51 70 26 33
Mail: cg@cesa.dk 

CESA                                CESA – Jylland 
Odensevej 70            Ribe Landevej 33
5750 Ringe                7100 Vejle  
Tlf.: 62 62 39 72
Mail: post@cesa.dk