Generalforsamling

Generalforsamling i CESA afholdt den 6. juni 2016 på Odensevej 70, 5750 Ringe

Formand Bjarne Vibæk bød velkommen og oplyste, at Børge Damkjær, der har været dirigent ved generalforsamlingerne igennem mange år var død fornylig.

1.Valg af dirigent

Bjarne Vibæk blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med varsel i overensstemmelse med vedtægterne.

2.Bestyrelsens beretning

Der er siden sidste generalforsamling af holdt 4 bestyrelsesmøder. På det første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med genvalg af Bjarne Vibæk som formand og repræsentant i Den Fynske Fond, hvor Bjarne er kasserer og formand. Jørgen Svensmark blev genvalgt som næstformand. Bjarne Vibæk, Jørgen Svensmark og Palle Tofte repræsenterer CESA i Aflastningstilbuddet Fristedets bestyrelse.

Bestyrelsesformand Bjarne Vibæk er medlem af Børn & Familiers bestyrelse, hvor han er valgt som næstformand. Palle Tofte har som medlem af Børn & Familiers ledergruppe deltaget i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Generelt om CESAs situation

2015 har økonomisk set været et været et meget fint år for CESA, idet vi er kommet ud af året med et overskud på 678.000 kr. og en forrentning af egenkapitalen på 7 %.

Selvom året giver et pænt overskud må vi desværre konstatere, at der fortsat er vigende efterspørgsel efter CESAs oprindelige kerneydelser, anbringelse og tilsyn med plejefamilier, idet der på disse områder er en tilbagegang i omsætningen fra 12.599.000 kr. i 2014 til 10.487.000 kr. i 2015.

Ejendommen Odensevej 70 trængte i 2015 til udvendig vedligeholdelse. Ejendommen er derfor gennemgået med en bygningssagkyndig fra Drejer og CO. Gennemgangen viste, at der var behov for følgende vedligeholdelsesarbejder, der er udført i 2015:

Udskiftning af 5 termoruder,

Reparation og maling af cykelskur

Reparation og maling af gavlbeklædning

Reparation af revner i ydervæg

Rensning og affejning af mos på tagflader.

Vi har i 2015 haft fokus på PR. Vi har fået udarbejdet en ny multimediebrochure. Det er en opdatering af den gamle med tillæg af en video. Dertil kommer, at vi har lavet nye bruchurer på en lang række enkeltfunktioner.

På grund af, at der igennem længere tid har været dårlig økonomi i MTFC Jylland, er vi ophørt med samarbejdet med FondenVita om tilbuddet. Det er aftalt, at Vita overtager alle rettigheder og pligter vedrørende MTFC Jylland I/S fra 31. maj 2015. Ingen af parterne skal betale til den anden part. Der er en konkurrenceklausul i aftalen der betyder, at CESA i perioden indtil 1. juni 2016 ikke må tilbyde TFCO (TREATMENT FOSTER CARE OREGON) (tidligere MTFC) behandling til Jyske kommuner, bortset fra Vejle, Kolding og Fredericia.

Personaleforhold

Der har i personalegruppen været en god fleksibilitet i forhold til at tilpasse arbejdstiden til det aktuelle aktivitetsniveau. Gitte Nim og Susanne Faurschou var i starten af året på nedsat tid, idet der var tilbagegang i de oprindelige kerneydelser. De er nu igen på fuld tid, idet der er øget aktivitet på samværsområdet og i forhold til konsulentopgaver med at udarbejde børnefaglige undersøgelser. Vi har også fortsat den fleksible organisering af opgaverne, så flere medarbejdere kan skifte mellem forskellige funktioner, herunder har vi fortsat aftale med Aflastningstilbuddet Fristedet om, at Carsten Clausen arbejder 10 timer pr. uge for Fristedet, hvilket giver en indtægt til CESA.

Der har også i 2015 været tilknyttet løst ansat personale til samværsopgaver og som færdighedstrænere i TFCO (Treatment Foster Care Oregon). Brugen af de løste ansatte har varieret i årets løb, afhængigt af efterspørgslen på vores ydelser. I forbindelse med højt aktivitetsniveau i TFCO har vi haft Nicka Dahl, der er bachelor i psykologi og fortsat psykologistuderende ansat som ungeterapeut i en enkelt sag.

Vi har i 2015 haft 2 praktikanter i arbejdsprøvning som kontorassistent. Vi havde god gavn af den sidste praktikant, hvor forløbet mundede ud i en raskmelding, og at hun var fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi vil gerne tage praktikanter, idet vi finder, at det er del af virksomhedens socialfaglige profil, at være åben for at modtage praktikanter i arbejdsprøvning. Det er vores indtryk, at Faaborg Midtfyn Kommune finder, at vi er et godt sted at have praktikanter i arbejdsprøvning. Vi har ofte forespørgsler derfra, men tager i øjeblikket en pause.

Vi har også i 2015 haft en socialrådgiverpraktikant. Det var en dygtig praktikant, som vi også havde stor gavn af.

Der er afsluttet lønforhandlinger med et resultat, der har været på et acceptabelt niveau for både medarbejdere og CESA.

Børn og Familier

Der er i 2015 afholdt 2 møder i Børn & Familiers bestyrelse. 2015 er andet år, hvor Børn & Familier er drevet på det lave aktivitetsniveau, der blev besluttet på repræsentantskabsmødet i 2013. 

Beslutningen medførte

At sekretariatet bliver et ekspeditionskontor og funktionen varetages af FABU.

Beslutningskompetencen ligger i ledergruppen.

Økonomifunktionen ligger fortsat i CESA.

Repræsentantskabet nedlægges og bestyrelsen består af bestyrelsesformændene fra medlemsorganisationerne.

Lederne deltager i bestyrelsesmøderne, men er ikke medlem af bestyrelsen.

Børn og Familier er fortsat medlem af Børnesagens Fællesråd, hvor Børn & Familiers formand Mogens Højenvang og CESAs leder Palle Tofte har repræsenteret Børn og Familier i 2015.

Børn & Familier deltager også i NOFCA-samarbejder, hvor vi er repræsenteret af faglig leder Marianne Folden fra FABU. Marianne Folden deltog i årets NOFCA-konference, som blev afholdt på Færøerne. Temaet var teenagere.

Herudover samarbejdes der om høringssvar på Børn & Familiers vegne, senest høring om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen. Vi har fra Dansk Erhverv hørt, at vores høringssvar har resulteret i, at TFCO teams i den kommende bekendtgørelse vil få mulighed for at blive optaget på Tilbudsportalen. Tidligere på året er afgivet høringssvar vedr. betænkningen ”Magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet”.

Børn & Familier bliver fortsat anmodet om at afgive høringssvar i forbindelse med ny lovgivning på vores områder. Børn & Familier forsøger så vidt muligt at lave hørringssvar, når det er relevant i forhold til børne- og ungeområdet. Aktiviteten er dog begrænset på grund af det reducerede sekretariat, men vi forsøger at afgive svar i samarbejde med andre organisationer f.eks. Børnesagens Fællesråd eller Dansk Erhverv.

​Der er i løbet af året desuden arbejdet på en ansøgning om et nyt satspuljeprojekt i Børn & Familier regi: ”Behandlingstilbud til anbragte og tidligere anbragte børn og unge med forældre med misbrug”. 

Der er lagt mange kræfter i at få udformet en god og gennemarbejdet ansøgning. Arbejdet med ansøgningen er varetaget i fællesskab af Palle Tofte fra CESA og konsulent Marie-Louise Nør fra FABU. Der er søgt om ca. 9,5 mio. kr. fordelt over 4 år (2016-2019). Selvom det fra alle sider er tilkendegivet, at det var en god ansøgning, fik vi desværre afslag på ansøgningen. De fire organisationer er enige om, at vi også fremover vil søge puljer i fællesskab, såfremt vi har relevante projekter at søge om.

Fællesskabet i Børn og Familier anvendes også fortsat til gensidig sparring og inspiration mellem lederne.

Aktiviteter

Vi må desværre konstatere, at kommunerne fortsat selv vælger at løse opgaven med anbringelse og tilsyn med børn og unge i familiepleje. Der er således igen sket en nedgang i antallet af opgaver på området. Der har i årets løb kun været en enkelt indskrivning, så vi ved årets udgang var nede på at der var indskrevet 31 børn og unge i traditionel familie- eller aflastningspleje. Nogle børn og unge var i kombineret aflastning og familiepleje, så der var i alt etableret 37 foranstaltninger. De fleste af de anbragte børn og unge har kontakt med deres forældre, hvilket vi støtter, idet vi grundlæggende er af den opfattelse, at de anbragte børn har gavn af at have samvær med deres forældre.

Vi har i 2015 haft travlt med samværssager, hvor året startede med 36 sager havde vi ved slutningen af året knap 50 sager. Det er især i sidste halvdel af året, at der er kommet tilgang af nye sager. Den øgede tilgang ser vi som et resultat af, at vi har deltaget i samværsprojektet, hvor der er udviklet nye metoder, som bl.a. Kirsten Ulrich har holdt workshop om på socialrådgiverdage i efteråret 2015.

Aflastningstilbuddet Fristedet, der er en selvstændig fond, har udviklet sig jævnt godt gennem de år det har eksisteret. Fristedet er i god stabil drift med en høj belægningsgrad og kom ud af 2015 med et pænt overskud på knap 500.000. Per Jespersen, der er byrådsmedlem i Nyborg Kommune er formand for bestyrelsen. Ombygningen af Frørupvej 34a, så alle Fristedets aktiviteter er samlet der, har vist sig at være en stor succes både pædagogisk og driftsmæssigt.

CESA har i 2015 ydet vejledning af familieterapeuter på 2 MultifunC institutioner og vejledning mv. af PMTO (Parent Management Training – Oregon) terapeuter. Der er tale om en helt ny funktion, som CESA har startet op i starten af 2014 efter aftale mede Socialstyrelsen. Allerede i september 2014 udliciterede Socialstyrelsen styringen af uddannelse og vejledning af området til et konsortium bestående af 3 UCér og et antal kommuner. Der blev lavet aftale med konsortiet, men opgaverne er hen ad vejen overtaget af konsortiets egne medarbejder, så aftalen er ophørt helt ved årets udgang. Opgaven blev varetaget af Gert Lykke Pedersen, der er en af landets mest erfarne PMTO terapeuter.

Vi fik i marts måned 2015 tilsagn om støtte til implementering af FFT (Funktionel Familieterapi) fra satspuljemidlerne. Der er siden arbejdet intens med at få metoden implementeret. Vi fik desværre afslag på støtte til implementering af KEEP. Tilskuddet til FFT består i et tilskud på 70.000 kr. pr. år i 3 år. Dertil kommer gratis uddannelse og vejledning i metoden. Et team består som minimum af en teamleder og to terapeuter. En terapeut skal have 20-30 sager om året og teamlederen skal have ca. 10 sager om året. For at nå op på det store antal sager har vi tilbudt kommunerne at indgå samarbejde med os om, at de har en terapeut ansat, der indgår i vores team, og at de kan sende enkeltsager til os. Det er lykkes at få sådanne aftaler med Nyborg og Svendborg kommuner. Det er en udfordring, at have et team bestående af medarbejder fra 3 forskellige organisationer, men generelt går det fint med implementeringsprocessen.

Vi har i samarbejde med University College Lillebælt søgt om puljestøtte til et efterværnsprojekt. Flere kommuner viste interesse for projektet, men vi fik desværre afslag på ansøgningen.

CESA har i 2015 tilrettelagt følgende kurser

Kognitiv teori og metode med Camilla Grønlund.

Samvær med Ida hammen og Hanne Varming.

Når mad ikke er din livret.

Minni kurser om Samvær med Kirsten Ulrich.

I 2015 har behandlingsprogrammet MTFC skiftet navn til TFCO (Treatment Foster Care Oregon). Programmet er det samme, det er alene navnet, der er ændret. 2015 har været et travlt år for vores TFCO team, der i 2014 blev reduceret personalemæssigt fra 3 fuldtidsmedarbejdere til nu en fuldtids og to halvtidsmedarbejdere. Vi har været oppe på 6 sager, hvilket er i ovekanten med nuværende bemanding. Der blev sidst på året udskrevet et par sager, så vi ved årsskiftet havde 4 TFCO sager.

I tilknytning til vores evidensbaserede programmer TFCO, FFT og PMTO har vi udviklet et alternativ til anbringelse. Der er tale om tilbud, der er særligt tilrettelagt for den enkelte unge, og hvor vi anvender pædagogiske redskaber fra de evidensbaserede programmer i sager, hvor den unge ikke passer helt ind i målgruppen for et af programmerne.

Det har desværre været nødvendigt at lukke Landstedet i 2015 på grund af manglende belægning. Der havde igennem en periode været 3 søskende på stedet, og de blev alle udskrevet og kom i familiepleje hos den pædagog, der var ansat på stedet. Lukningen er derfor en konsekvens af, at der hverken var børn eller personale på stedet.

Fremtiden

Vi må desværre konstatere, at der stort set ikke er efterspørgsel på CESAs oprindelige kerneydelse anbringelse i og tilsyn med plejefamilier. Tilgangen i 2015 har været meget beskeden med kun en enkelt ny sag. Vi må se i øjnene, at området kommer ned på et endnu lavere niveau i takt med, at nuværende anbragte udskrives. Den lagte strategi har derfor fokus på at tilbyde foranstaltninger frem for at tilbyde myndighedsopgaver.

3.Fremlæggelse af regnskab

Leder Palle Tofte gennemgik det reviderede regnskab for regnskabsåret 2015. Efter en kort drøftelse blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4.Fastsættelse af kontingent

Kontingentet forblev uændret 50 kr. pr. medlemskab og 250 kr. for medlemskommuner.

5.Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var: Bjarne Vibæk, Jytte Hansen og Finn Knudsen

Bjarne Vibæk, Jytte Hansen og Finn Knudsen blev alle genvalgt.

Som suppleanter blev Inge Bleshøy og Jesper Hansen valgt.

6.Valg af revisor

Det nuværende revisionsfirma RSM plus er fusioneret og nu omfattet af revisionsselskabet Beierholm. Revisionsselskabet blev genvalgt.

7.Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

8.Eventuelt

Der var ikke punkter til eventuelt.

Referent: Palle Tofte

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

​​

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Aflastningstilbuddet Fristedet
​Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk