Generalforsamling

​Generalforsamling i CESA afholdt den 27. maj 2019 på Odensevej 70,5750 Ringe.

Formanden Bjarne Vibæk bød velkommen til de fremmødte medlemmer.

1.​Valg af dirigent

Bjarne Vibæk blev valgt. Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med varsel i overensstemmelse med vedtægterne.

2.​Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde på bestyrelsens vegne følgende beretning:

Foreningens formål er at arbejde for at forbedre vilkårene for familier, børn, unge og voksne, der er udfordret i deres tilværelse. For at realiserer målsætningen tilbyder CESA behandling, hjælp, støtte, omsorg og konsulentydelser, samt ophold i familiepleje, opholdssteder og botilbud.


​Foreningens formål er almennyttigt og velgørende.

Foreningens aktiviteter kan opdeles i følgende hovedgrupper

·​Familiepleje og aflastningsfamilier

·​Døgnbehandling i træningsfamilier eller på opholdssted

·​Dagbehandling / -tilbud

·​Samvær

·​Konsulentydelser


​Der er i 2018 holdt 4 bestyrelsesmøder og en generalforsamling. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med genvalg af Bjarne Vibæk som formand og repræsentant i Den Fynske Fond, hvor Bjarne er kasserer og formand. Jørgen Svensmark blev genvalgt som næstformand i CESAs bestyrelse. Bjarne Vibæk, Jørgen Svensmark og Boje Talleruphus blev udpeget til at repræsentere CESA i Aflastningstilbuddet Fristedets bestyrelse.


​Vi har igen i år fået støtte fra Fynske fond, der har bevilget 25.000 kr. til CESAs aktiviteter.


​CESAs bestyrelse har i 2017 besluttet at udvide aktiviteterne med drift af opholdsstedet Damkjærgård. Karina Lunde Krarup, der har en kandidatuddannelse i pædagogik blev ansat som daglig leder af Damkjærgård den 1. december 2017 og overlappede med Dorthe Damkjær i december måned. CESA overtog reelt ledelsen af Damkjærgård den 1. januar 2018, selvom den juridiske overdragelse først skete den 1. april 2018, hvor CESA havde modtaget den nødvendige godkendelse fra Socialtilsyn Midt. Da CESA overtog ledelsen var der 4 indskrevne børn og unge på stedet. Damkjærgård er godkendt til 9 børn og unge. Det har således været målet i 2018, at øge antallet af indskrevne og at få udvidet personalegruppen, så opholdsstedet kan fungere uden en fastboende leder på stedet. Der har i processen været fokus på at bevare kontinuiteten for de unge i denne omstillingsproces. Det har derfor været vigtigt, at ændringerne er sket i et tempo, så det har været muligt at bevare det familiære præg på stedet. Den strategi er lykkedes og der var ved slutningen af 2018 indskrevet 7 unge på Damkjærgård. Samtidig er antallet af pædagogiske medarbejder tilpasset den øgede belægning på stedet.

Generelt om CESAs situation

I budgettet for 2018 blev der budgetteret med et underskud, idet der var forventet underskud ved at løbe aktiviteterne i Jylland i gang. 1. halvår startede dog med et højt aktivitetsniveau og dermed et godt halvårsresultat. I andet halvår var der vigende efterspørgsel efter CESAs ydelser og halvåret endte med et stort underskud, så vi samlet set kom ud af året med et lille overskud.


​Det går fortsat godt på samværsområdet, hvor vi har god efterspørgsel og har et løbende sagsantal på omkring 55 sager. Vi har i 2017 udvidet antallet af løst tilknyttede medarbejder på dette område.

I forhold til FFT-behandling fortsatte aktivitetsniveauet fra 2017 ind i første halvår 2018, hvorefter tilgangen af sager stoppede, hvilket resulterede i et meget lavt aktivitetsniveau i efteråret 2018.

Vores TFCO-team indsendte i slutningen af 2017 materiale med henblik på at blive recertificeret. Vi har fået en meget positiv tilbagemelding på materialet og modtog i maj måned 2018 recertificering, der nu er gældende til maj måned 2021. Desværre er tilgangen af sager begrænset, så vi ved udgangen af 2018 kun havde 2 TFCO-sager.


​Vi er begyndt at udbyde specialiserede plejefamilier, der er en pendant til de kommunale plejefamilier. Vi har i 2018 haft 3 sager af den type. Det vil også i de kommende år vil være et udviklingsområde.

Driftsresultatet for 2018 er et overskud på 8.097 kr. På grund af planlagte udvidelser af vores aktiviteter med opnormering af medarbejderstaben og lokaler i Jylland er der i 2018 budgetteret med et underskud på 169.350 kr. Det opnåede resultat er således tilfredsstillende.


​Ledelsen har i 2018 haft stort fokus på overtagelse af Damkjærgård og den omstilling af CESAs aktiviteter, det har medført. Der er ansat en daglig leder, der med stor faglighed og energi har omstillet pædagogikken på stedet til mere tidssvarende metoder, der tager højde for, at der ikke længere er en fastboende leder på stedet. Der er skabt en fælles pædagogisk linje på stedet, så alle medarbejdere trækker på samme hammel overfor de unge. Bestyrelsen har desuden besluttet at søge Socialtilsynet om godkendelse af, at vi anvender stuehuset til en udslusningsafdeling for de ældste beboere. I den forbindelse har det vist sig, at Damkjærgård ikke har de nødvendige bygningsmæssige tilladelser. Der har derfor i slutningen af 2018 været fokus på at få lovliggjort, at bygningerne anvendes til socialpædagogisk opholdssted.


​Vi har i 2018 fået tilsagn om økonomisk støtte til et projekt vedrørende netværksgrupper for plejebørn og plejeforældre. Projektet er startet den 1. november 2018 med Dorthe Nymann som projektkoordinator.

Derudover har der fortsat været fokus på at øge vores opgaver i Jylland, herunder at få Dorte Nymann sat ind i denne opgave.

Personaleforhold

Med henblik på yderligere at kvalificere CESAs faglighed og udvide viften af ydelser, har vi i 2018 haft ansat en psykolog. Det blev desværre ikke en succes, idet psykologen opsagde sin stilling efter en langtidssygemelding.

2018 er også året, hvor vi har taget afsked med Susanne Faurskov, der har været ansat i mange år og været en faglig dygtig og vellidt medarbejder. Vi har også taget afsked med Jan Druedahl, der blev ansat med henblik på at etablere samarbejde med jyske kommuner.

De to ledige stillinger er blevet genbesat med socialrådgiver Dorthe Nymann, der har overtaget opgaverne i Jylland og med Mette Finnedal Hansen, der er tilknyttet gruppen der arbejder med evidensbaserede ydelser.

Fremtiden

Vi har med de initiativer, der er taget i 2017 og 2018 lagt en strategi, der er udviklingsorienteret. Det drejer sig både om udvidelse af området for organisationens virke, med etablering af en satellit i Jylland, drift af opholdsstedet Damkjærgård og udvikling af nye ydelser, der er særligt tilrettelagte i forhold til borgerens individuelle behov.

Jeg vil gerne takke bestyrelse, plejefamilier, opholdssteder, samarbejdspartnere og medarbejde for et godt samarbejde i det forløbne år. Jeg vil også gerne rette en tak til Den Fynske Fond for støtte til aktiviteter. Også en stor tak til bestyrelsen for et inspirerende samarbejde og fællesskab.

3.​ Fremlæggelse af regnskab

Leder Palle Tofte gennemgik det reviderede regnskab for regnskabsåret 2018. Efter en kort drøftelse blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4.​Fastlæggelse af kontingent

Kontingentet forblev uændret 50 kr. pr. medlem og 250 kr. for medlemskommuner.

5.​Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Jørgen Svensmark og Inge Bleshey

Jørgen Svensmark og Inge Bleshøy blev genvalgt.

6.​Valg af Revisor

Martinsen Rådgivning og Revision blev genvalgt som foreningens revisor.

7.​Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen

8.​Eventuelt

Der var ingen punkter til drøftelse under eventuelt.

Referent: leder Palle Tofte​

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

​​

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Aflastningstilbuddet Fristedet
​Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk