Vedtægter

​Vedtægter for CESA – Center for Socialt Arbejde.

§ 1 Foreningens navn er CESA - Center for Socialt Arbejde.

§2 Foreningens formål er at arbejde for at forbedre truede og socialt dårligt stillede børn og unges vilkår,

herunder at formidle anbringelse efter Servicelovens bestemmelser i familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, bosteder mv.

Endvidere er det foreningens formål at samarbejde med stat, region, kommuner og andre i bestræbelse på at forbedre socialt eller psykisk vanskeligt stillede børn og unges - evt. voksnes - vilkår.

Foreningens formål er almennyttigt og velgørende.

§3 Som medlemmer af foreningen kan optages enhver, der har interesse i arbejdet for børn og unge - såvel kommuner, institutioner som enkeltpersoner. For at opnå stemmeret og være valgbar på generalforsamlingen, skal man dog være indmeldt og have betalt kontingent senest den 31. december året før. Ansatte ved foreningen administration og deres familiemedlemmer kan ikke være medlemmer. Plejefamilier og MTFC træningsfamilier betragtes ikke som ansatte ved administrationen.

§ 4 Bestyrelsen tager stilling til medlemskab af Børn og Familier og andre interesseorganisationer.

§ 5 Foreningens bestyrelse består af 5-7 medlemmer, hvoraf 5 medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for en 2 årig periode.

Hvert år er henholdsvis 2 og 3 medlemmer på valg.

Bestyrelsen har mulighed for at supplere sig med 1-2 personer med særlige kompetencer.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan vælge et forretningsudvalg og nedsætte underudvalg efter behov.

Det bør tilstræbes, at der blandt bestyrelsens medlemmer er repræsentanter fra såvel kommuner, socialpraktikere og personer, der er alment interesseret i socialpædagogisk arbejde for børn, unge og deres familier.

I bestyrelsens møder deltager uden stemmeret lederen, evt. souschef, samt én af medarbejderne valgt repræsentant.

§6 Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ledelse. Det daglige arbejde udføres af et af bestyrelsen ansat personale.

§7 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 8 På bestyrelsens foranledning udfærdiges hvert år en årsberetning indeholdende oplysninger om foreningens virksomhed i det forløbne år, samt et uddrag af foreningens regnskab med revisionens påtegning.

§ 9 Bestyrelsen indstiller en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere foreningens regnskab. Revisoren må ikke være medlem af foreningens bestyrelse eller på anden måde være knyttet til noget medlem af bestyrelsen eller til nogen af medarbejderne.

Revisoren har adgang til en hvilken som helst oplysning til brug for revisionen.

§ 10 Til at pådrage foreningens videregående økonomiske forpligtigelser kræves underskrift af formanden og 3 andre bestyrelsesmedlemmer.

Til køb og salg af fast ejendom eller til optagelse af prioritetslån kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

Intet medlem af bestyrelsen er personlig ansvarlig for foreningens gæld.

Til dispositioner vedrørende den daglige drift udarbejdes en forretningsorden.

§ 11 Foreningens midler og driftsoverskud kan kun anvendes til almennyttige sociale formål for børn og unge i overensstemmelse med foreningens formålsbestemmelse.

§ 12 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse overfor de foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 13 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes ordinært én gang årligt i april kvartal.

Alle foreningens medlemmer har stemmeret, dog har hver af de tilsluttede kommuner stemmeret med indtil 5 tilstedeværende repræsentanter.

På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende dagsorden:

Valg af ordstyrer.

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det sidst forløbne regnskabsår.

Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og status til beslutning.

Fastlæggelse af kontingent.

Valg af 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant.

Valg af revisor.

Indkomne forslag.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt senest 4 uger før mødets afholdelse. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med samme varsel og samme frist for dagsordenens udsendelse og skal indkaldes, dersom 1/3 af foreningens medlemmer begærer det. I denne forbindelse repræsenterer hver kommune 5 stemmer.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen og herefter udsendt af bestyrelsens formand til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

§15 Beslutning om ændring af nærværende vedtægt kræver, at

stk. 1 mindst 2/3 af de stemmeberettigede deltagere ved generalforsamlingen stemmer for forslaget, jf. dog nedennævnte stk. 2 og stk. 3.

stk. 2 Beslutning om opløsning af foreningen skal, for at være gyldig,

vedtages på to generalforsamlinger, der afholdes med mindst 6 ugers mellemrum, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede deltagere stemmer for forslaget. På de pågældende generalforsamlinger fremlægger bestyrelsen til general- forsamlingens godkendelse et forslag til, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue. Bestyrelsens forslag udarbejdes i henhold til nedennævnte § 15 stk. 3 og vedlægges udtalelse fra advokat. Indkaldelse til den anden generalforsamling kan først ske efter afholdelse af den første generalforsamling.

stk. 3 Ved foreningens opløsning, skal foreningens formue anvendes til de i § 2 nævnte eller hermed beslægtede formål efter bestyrelsens forslag. Bestyrelsen er forpligtet til at konsultere et velrenommeret advokatfirma med henblik på dettes bekræftelse på, at den foreslåede anvendelse af foreningens formue sker til de i § 2 nævnte eller hermed beslægtede formål. Ændring af § 2 eller nærværende § 15 stk. 3 kan kun ske med forudgående samtykke fra den Fynske Plejehjemsforenings Fond.

stk. 4 Når foreningens aktiver er realiserede, al gæld betalt og den herefter værende formue er udloddet i overensstemmelse med ovennævnte § 15 stk. 3, aflægger bestyrelsen et regnskab for opløsningens gennemførelse, hvilket regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse, hvorefter foreningen er endeligt opløst.

Vedtaget på generalforsamlingen den 24. juni 2013.​

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

​​

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Aflastningstilbuddet Fristedet
​Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk