Orienteringsskrivelse

ORIENTERING

Foranlediget af jeres kontakt til CESA - Center for Socialt Arbejde fremsendes hermed et ansøgningsskema. I det følgende vil vi orientere lidt om familieplejearbejdet.

Familieplejens opgaver

CESA formidler, for kommunerne, børn og unge i døgnpleje hos plejefamilier bosiddende på Fyn. Døgnplejen kan have karakter som fuldtids og deltids, f.eks. to week-ender pr. måned. Formålet med deltidspleje kan være, at give f.eks. enlige forsørgere aflastning, eller der kan være tale om aflastning til forældre med psykisk eller fysisk handicappede børn. Deltidspleje kan også være som støttefamilie for børnene. Vi forsøger i hver enkelt situation at udfærdige den løsningsmodel, der tilgodeser barnets behov i videst muligt omfang.

Plejefamiliers samarbejdspartnere

Det gælder for alle de børn og unge, som vi anbringer hos plejefamilier, at der er truffet beslutning herom efter Servicelovens bestemmelser. Forældrene er fortsat indehavere af forældremyndigheden, og de har i langt de fleste tilfælde givet deres samtykke til plejeanbringelsen.

Et positivt samarbejde med forældrene er af afgørende betydning for, om plejeforholdet bliver vellykket. Plejefamilien må således være indstillet på, at der bliver kontakt børnene og forældrene imellem (besøg, telefonsamtaler, brevveksling) og være behjælpelig med at få denne kontakt gennemført til størst mulig glæde for barnet. Et plejeforhold kan aldrig forventes at føre til adoption. Det kan på forhånd være vanskeligt at skønne om et plejeforholds varighed, men det tilstræbes at give plejefamilien en så fyldig orientering som mulig som sagens karakter og varighed.

Hjemgivelse af et plejebarn sker som regel efter ønske fra forældrene, men skal normalt godkendes af anbringende kommune i samarbejde med CESA.

Under et plejeforholds forløb er CESAs medarbejdere til rådighed med støtte og vejledning for plejefamilien og plejebarnet. CESA fører på kommunens vegne tilsyn med plejeforholdet og yder supervision. Kontakten opretholdes ved besøg på såvel plejefamiliens som CESAs foranledning, men bliver i øvrigt tilpasset den enkelte sag efter behov.

Plejefamilien må derfor være indstillet på et nært samarbejde med den pågældende medarbejder, der over for anbringende kommune vil være samarbejdspartner for alle dispositioner omkring barnet/den unge. Det er dog altid barnets hjemkommune, der har beslutningskompetence om spørgsmål, der rækker udover almindelige dagligdags fornødenheder.

Såfremt anbringelse af et barn bliver aktuel, skal plejefamiliens bopælskommune udstede en godkendelse. Socialforvaltningen/det sociale udvalgs afgørelse er endelig og kan ikke ankes til højere myndighed. Endvidere skal anbringende kommune, biologiske forældre, barnet og øvrige involverede parter være enige i CESAs visitation til den valgte familie. Der er lagt loft over plejefamiliens indtjening samt over tilknytningen til arbejdsmarkedet i øvrigt, ligesom godkendelsen udstikker øvrige rammer.

En familie kan ligeledes blive godkendt som et opholdssted. Her gælder specielle regler, der ikke redegøres for i denne skrivelse ud over, at der skal være mindst 2 ansatte.

Anbringende kommune er beslutningstager om økonomi og øvrige forhold, og plejefamilien skal derfor være indforstået med kontakt til denne kommune, egen kommune og mange andre instanser (skole, psykolog, døgninstitutioner m.fl.) ud over CESA. Det daglige ansvar omkring et plejeforhold påhviler dog plejefamilien på samme måde, som familien er ansvarlig for egne børn.

Løn og forsikring

Der ydes plejevederlag for børn og unge, anbragt i familiepleje. Ydelsen er opdelt i en lønandel og en udgiftsandel. Lønandelen er skattepligtig. Udgiftsandelen dækker kost og logi, mens der ydes særskilte lommepenge og tøjpenge.

Plejevederlaget fastsættes i samarbejde mellem Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen og reguleres normalt hvert år. Der kan udover disse ydes dækning for specielle behandlingsudgifter dvs. fritidsaktiviteter, der er nødvendige som en del af barnets udviklingsforløb. Såfremt der er tale om mere end én fritidsaktivitet, kan der normalt søges om dækning her udover.

I forbindelse med en anbringelse, bevilges der normalt et beløb til etablering af almindelig garderobe og fornødenheder.

Forsikringsmæssigt er plejebørn normalt dækket af plejefamiliens basisforsikring, på linie med egne børn. Alle plejefamilier skal derfor sørge for at have en sådan forsikring, og plejefamilien må gennem forespørgsel til deres forsikringsselskab forvisse sig om, at forsikringen også dækker eventuelle plejebørn.

I forhold til dækning af skader på plejefamiliens ejendele forhandles dette særskilt med anbringende kommune. Dog vil der sædvanligvis være en bagatelgrænse.

Det videre forløb i sagen

Behovet for anbringelse af plejebørn er svingende, og bl.a. derfor kan der ikke siges noget om, hvor lang tid der går fra henvendelsen til en eventuel anbringelse af et barn. Vort primære mål er, at skaffe den bedst mulige kombination af plejebarn/plejeforældre, således at barnet får netop de plejeforældre, der bedst kan tilgodese dets behov.

Hvis I efter denne orientering mener at have interesse i familieplejearbejdet, bedes I returnere vedlagte ansøgningsskema til os. Dernæst foretager vi en vurdering af jeres muligheder for at blive plejefamilie. Enten returnerer vi jeres ansøgningsskema med en begrundelse for, hvorfor I ikke kan komme i betragtning eller I bliver inviteret til et orienteringsmøde på vort kontor, hvor der mere detaljeret vil blive redegjort for lovgrundlag og praktisk indhold. Såfremt interessen efter dette møde stadig er intakt, starter forundersøgelsesfasen, hvor CESAs medarbejdere vil aflægge jer besøg. CESA udarbejder en socialrapport som efter jeres godkendelse sendes til jeres kommune, med anmodning om udstedelse af generel godkendelse, når vi efter en nærmere drøftelse med jer mener at have et konkret barn, der kan placeres hos jer.

Endelig ønsker vi at gøre jer opmærksom på, at I i alle forhold før, under og efter anbringelsen har tavshedspligt, og I må på ingen måde diskutere plejebarnets forhold med uvedkommende.

Såfremt I i mellemtiden modtager et barn fra en anden instans, bedes I meddele dette til os.

Når CESA har anbragt børn hos familier ønsker vi at være medinddraget i visitationer, såfremt der skal ske yderligere anbringelser af børn, som vi ikke har kendskab til.

Såfremt I har spørgsmål, eller ønsker forhold i denne skrivelse uddybet, er I velkomne til at kontakte kontoret og drøfte overvejelser og spørgsmål med en socialrådgiver.​

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

​Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

Opholdstedet Damkjærgaard

Berlin 17, 5463 Harndrup. Tlf. 6488 1484

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk