Generalforsamling

Generalforsamling i CESA afholdt den 29. maj 2017 på Odensevej 70, 5750 Ringe.

Formand Bjarne Vibæk bød velkommen til de fremmødte medlemmer.


​1.​Valg af dirigent

Bjarne Vibæk blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med varsel i overensstemmelse med vedtægterne.

2.​Bestyrelsens beretning

Foreningens formål er at arbejde for at forbedre truede og socialt dårligt stillede børn og unges vilkår, herunder at formidle anbringelse efter Servicelovens bestemmelser i familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, bosteder mv.

Endvidere er det foreningens formål at samarbejde med stat, region, kommuner og andre i bestræbelse på at forbedre socialt eller psykisk vanskeligt stillede børn og unges - evt. voksnes - vilkår.

Foreningens formål er almennyttigt og velgørende.

Der er siden sidste generalforsamling af holdt 4 bestyrelsesmøder. På det første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med genvalg af Bjarne Vibæk som formand og repræsentant i Den Fynske Fond, hvor Bjarne er kasserer og formand. Jørgen Svensmark blev genvalgt som næstformand i CESAs bestyrelse. Bjarne Vibæk, Jørgen Svensmark og Palle Tofte blev udpeget til at repræsentere CESA i Aflastningstilbuddet Fristedets bestyrelse. I forbindelse med, at leder af Fristedet Boje Talleruphus er gået på efterløn erstatter han Palle Tofte som medlem af Fristedets bestyrelse.

Bestyrelsesformand Bjarne Vibæk er medlem af Børn & Familiers bestyrelse, hvor han er valgt som næstformand. Palle Tofte har som medlem af Børn & Familiers ledergruppe deltaget i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Fynske Fond har i 2016 bevilget 50.000 kr. til CESAs aktiviteter. Vi har derudover fået tilsagn om støtte fra Innovationsfonden på 300.000 kr., fordelt over en periode på 2 år. Støtten er givet til ansættelse af en psykolog og har til formål, at udvikle en ny portefølje af ydelser, samt til at højne det faglige niveau i vores nuværende ydelser og dermed øge vores markedsandele.

CESAs bestyrelse har i 2016 besluttet at udvide aktiviteterne med en satellit i Vejle. Som konsekvens af beslutningen er normeringen udvidet med to stillinger. De nye medarbejdere er ansat henholdsvis 1. marts og 1. maj 2017.


​Generelt om CESAs situation

Ledelsen har i 2016 fortsat den strategi, der blev lagt i 2014, hvorefter der både har været fokus på sparsommelighed og på udvikling. Økonomisk er CESA kommet gennem 2016 med et meget fint resultat. Resultatopgørelsen viser et overskud på 429.083, hvorefter egenkapitalen er 10.497.878 kr. Overskuddet er primært et resultat af den primære drift, der har givet et overskud på 315.550 kr. Der er tale om en væsentlig forbedring i forhold til 2015, hvor den primære drift gav et overskud på 64.453 kr.

Ejendommen Odensevej 70 trængte i 2016 til indvendig vedligeholdelse. Der er derfor malet i gang, undervisningslokaler og terapilokale. Der er yderligere behov for indvendig vedligeholdelse i 2017.

Aftalen om TFCO Danmark er opsagt og erstattes af individuelle aftaler. Vi har indgået aftale med Humana, Familieforum om vejledning af TFCO teamet og med Journal Digital om IT understøttelse af TFCO

Personaleforhold

Der har i personalegruppen været en god fleksibilitet i forhold til at tilpasse arbejdstiden til det aktuelle aktivitetsniveau. Gitte Nim og Susanne Faurschou har i 2016 været på fuld tid. De er begge, efter eget ønske, igen kommet på nedsat tid. For Susanne Faurschous vedkommende er det sket i forbindelse med en seniorordning. Vi har også fortsat den fleksible organisering af opgaverne, så flere medarbejdere kan skifte mellem forskellige funktioner.

Vi har desværre taget afsked med vores økonomichef igennem mange år Minna Andreasen, der har valgt at gå på efterløn den 1. juli 2016. Bestyrelsen valgte i den forbindelse ikke at genbesætte stillingen og i stedet outsource funktionen til bogførings og revisionsvirksomheden Pro-Accounting. En løsning der indtil nu har været særdeles tilfredsstillende.

Vi har desværre også modtaget opsigelse fra socialkonsulent og leder af Fristedet Boje Talleruphus, der har opsagt sin stilling med udgangen af februar 2017, idet han har valgt at gå på efterløn. Det er i den forbindelse besluttet at ledelsen af Fristedet deles mellem Palle Tofte som administrativ og økonomisk leder og Carsten P. Clausen som pædagogisk leder.

I forbindelse med den ledige stilling har bestyrelsen besluttet at udvide de personalemæssige kompetencer med en psykolog. Vi har derfor i slutningen af året ansat Pernille Jervelund Hansen, der er tiltrådt stillingen den 1. februar 2017.

Vi har lavet ny ordning med rengøring, hvor vi har ansat en flexjobber som servicemedarbejder. Han arbejder 11 timer om ugen, hvor CESA betaler for 8 timers arbejde. Ordningen fungerer tilfredsstillende.

Der har også i 2016 været tilknyttet løst ansat personale til samværsopgaver og som færdighedstrænere i TFCO (TREATMENT FOSTER CARE OREGON). Brugen af de løst ansatte har varieret i årets løb, afhængigt af efterspørgslen på vores ydelser.

Vi har i 2016 haft 1 praktikant i arbejdsprøvning som kontorassistent. Vi vil gerne tage praktikanter, idet vi finder, at det er del af virksomhedens socialfaglige profil, at være åben for at modtage praktikanter i arbejdsprøvning. Vi har også i 2016 haft en socialrådgiverpraktikant. Vi var igen heldige at få en dygtig praktikant, som vi havde stor gavn af og som vi efterfølgende har ansat som færdighedstræner.

Der er afsluttet lønforhandlinger med et resultat, der har været på et acceptabelt niveau for både medarbejdere og CESA.

Børn og Familier

Der er i 2016 afholdt 2 møder i Børn & Familiers bestyrelse. 2016 er tredje år, hvor Børn & Familier er drevet på det lave aktivitetsniveau, der blev besluttet på repræsentantskabsmødet i 2013. Beslutningen medførte:

·​At sekretariatet bliver et ekspeditionskontor og funktionen varetages af FABU.

·​Beslutningskompetencen ligger i ledergruppen.

·​Økonomifunktionen ligger fortsat i CESA.

·​Repræsentantskabet nedlægges og bestyrelsen består af bestyrelsesformændene fra medlemsorganisationerne.

·​Lederne deltager i bestyrelsesmøderne, men er ikke medlem af bestyrelsen.

Børn og Familier er medlem af Børnesagens Fællesråd, hvor Børn & Familiers formand Mogens Højenvang og FABUs leder Finn Voss har repræsenteret Børn og Familier i 2016. Finn Voss har samtidig været valgt som suppleant til Børnesagens Fællesråds bestyrelse.

Børn & Familier deltager også i NOFCA-samarbejder, hvor vi er repræsenteret af faglig leder Marianne Folden fra FABU. Palle Tofte er via Børn og Familier udpeget af socialministeren som medlem af VISOs faglige bestyrelse

Børn & Familier bliver fortsat anmodet om at afgive høringssvar i forbindelse med ny lovgivning på vores områder. Børn & Familier forsøger så vidt muligt at lave høringssvar, når det er relevant i forhold til børne- og ungeområdet. Aktiviteten er dog begrænset på grund af det reducerede sekretariat, men vi forsøger at afgive svar i samarbejde med andre organisationer f.eks. Børnesagens Fællesråd eller Dansk Erhverv.

Fællesskabet i Børn og Familier anvendes også fortsat til gensidig sparring og inspiration mellem lederne.

Der er i 2016 stillet spørgsmålstegn ved Børn og Familiers organisering og drift, idet bestyrelsesformanden fra Familieplejen fra Bornholm i forbindelse med beslutning om budget 2017 ikke kunne godkende det fremlagte budget, idet han principielt ikke kunne godkende et budget med underskud. Det blev foreslået, at man overvejede, om udgifterne til hhv. sekretariatsbistand og bogholderi kunne reduceres, idet der blev stillet spørgsmålstegn ved, om man på disse poster fik tilstrækkelig valuta for pengene. Det blev samtidig foreslået, at varetagelsen af hhv. bogholderi og sekretariatsfunktionen gik på omgang i medlemsforeningerne. Det blev derfor vedtaget, at godkende budgettet som et midlertidigt budget, der kan justeres på bestyrelsesmødet i foråret 2017. I og med, at det fremlagte budgetforslag blev godkendt som et midlertidigt budget, blev kontingentet for 2017 foreløbig fastsat uændret til kr. 10.000,- pr. forening.

​Aktiviteter

Vi har i 2016 haft travlt med samværssager med et løbende antal sager på ca. 50. Den øgede tilgang ser vi som et resultat af, at vi har deltaget i samværsprojektet, hvor der er udviklet nye metoder, som bl.a. Kirsten Ulrich har holdt workshop om på socialrådgiverdage i efteråret 2015.

Aflastningstilbuddet Fristedet, der er en selvstændig fond, har udviklet sig jævnt godt gennem de år det har eksisteret. Fristedet er i god stabil drift med en høj belægningsgrad og kom ud af 2016 med et overskud på godt 50.000 kr. Per Jespersen, der er byrådsmedlem i Nyborg Kommune er formand for bestyrelsen.

Vi har i CESA haft travlt i 2016, idet vi udover de sædvanlige opgaven har haft en stor opgave med at lave § 50 undersøgelser for en fynsk kommune. Opgaven har sammenlagt været på mere end et årsværk. Vi har, for at kunne løse opgaven, været nødt til at tilknytte en løst ansat medarbejder til specielt denne opgave.

Vi fik i marts måned 2015 tilsagn om støtte til implementering af FFT (Funktionel familieterapi) fra satspuljemidlerne. Der er siden arbejdet intens med at få metoden implementeret. Tilskuddet til FFT består i et tilskud på 70.000 kr. pr. år i 3 år. Dertil kommer gratis uddannelse og vejledning i metoden. Et team består som minimum af en teamleder og to terapeuter. Vi har indgået samarbejde med Nyborg og Svendborg Kommuner, der hver har to medarbejdere ansat, der indgår i CESAs TFCO team.

Vi er begyndt at udbyde specialiserede plejefamilier, der er en pendant til de kommunale plejefamilier. Vi har i 2016 haft 3 sager af den type. Det vil være et udviklingsområde de kommende år.

CESA har i 2016 tilrettelagt følgende kurser:

  • Kursus ”Omsorgssvigt, tilknytningsrelationer og mentalisering i plejefamilier”.
  • Kursus ”Livsduelighed – identitet og selvværd hos anbragte børn.
  • Kursus ”Kursusdag for TFCO træningsfamilier.


I tilknytning til vores evidensbaserede programmer TFCO, FFT og PMTO har vi udviklet et alternativ til anbringelse. Der er tale om tilbud, der er særligt tilrettelagt for den enkelte unge, og hvor vi anvender pædagogiske redskaber fra de evidensbaserede programmer i sager, hvor den unge ikke passer helt ind i målgruppen for et af programmerne. Dette er ligeledes et udviklingsområde de kommende år.

Fremtiden

Vi har med de initiativer, der er taget i 2016 lagt en strategi, der er udviklingsorienteret. Det drejer sig både om udvidelse af området for organisationens virke, med etablering af en satellit i Jylland og udvikling af nye ydelser, der er særligt tilrettelagte i forhold til borgens individuelle behov og med udvikling af ydelser indenfor det psykologiske fagområde.

Vi kan glæde os over, at der i øjeblikket er sket en stabilisering af efterspørgslen i efterspørgslen på samværssager på samme niveau som ved udgangen af 2015.

Jeg vil gerne takke bestyrelse, plejefamilier, opholdssteder, samarbejdspartnere og medarbejde for et godt samarbejde i det forløbne år. Jeg vil også gerne rette en tak til Den Fynske Fond og Børn og Familiers kollektmidler for støtte til aktiviteter. Også en stor tak til bestyrelsen for et inspirerende samarbejde og fællesskab.


3.​Fremlæggelse af regnskab

​Leder Palle Tofte gennemgik det reviderede regnskab for regnskabsåret 2016. Efter en kort drøftelse blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4.​Fastsættelse af kontingent

Kontingentet forblev uændret 50 kr. pr. medlemskab og 250 kr. for medlemskommuner.

5.​Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var: Dorte Damkjær og Jørgen Svensmark

Dorte Damkjær og Jørgen Svensmark blev begge genvalgt til bestyrelsen.

Som suppleanter blev Inge Bleshøy genvalgt.

6.​Valg af revisor

I forlængelse af beslutning på bestyrelsesmøde den 22. februar 2017 om at der skulle indhentes tilbud fra 3 revisionsselskaber har vi indhentet fra revisionsselskaberne Beierholm, Ernst & Young og Martiensen. Palle Tofte redegjorde for de 3 tilbud, der alle har de faglige kvalifikationer, der er nødvendige for at løse opgaven. Alle tilbud kommer fra statsautoriserede revisionsselskaber.

Generalforsamlingen valgte derefter at indgå aftale med revisionsselskabet Martiensen.

7.​Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

8.​Eventuelt

Der var et enkelt punkt til drøftelse.


                                                                                                                                                     Referent: Palle Tofte​​

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

​​

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Aflastningstilbuddet Fristedet
​Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk