Generalforsamling

Generalforsamling i CESA afholdt den 12. juni 2018 på Odensevej 70,5750 Ringe.

Formanden Bjarne Vibæk bød velkommen til de fremmødte medlemmer.

1.​Valg af dirigent

Bjarne Vibæk blev valgt. Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med varsel i overensstemmelse med vedtægterne.

2.​Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde på bestyrelsens vegne følgende beretning:

Foreningens formål er at arbejde for at forbedre truede og socialt dårligt stillede børn og unges vilkår, herunder at formidle anbringelse efter Servicelovens bestemmelser i familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, bosteder mv.

Endvidere er det foreningens formål at samarbejde med stat, region, kommuner og andre i bestræbelse på at forbedre socialt eller psykisk vanskeligt stillede børn og unges - evt. voksnes vilkår.

Foreningens formål er almennyttigt og velgørende.

Der er i 2017 holdt 4 bestyrelsesmøder og en generalforsamling. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med genvalg af Bjarne Vibæk som formand og repræsentant i Den Fynske Fond, hvor Bjarne er kasserer og formand. Jørgen Svensmark blev genvalgt som næstformand i CESAs bestyrelse. Bjarne Vibæk, Jørgen Svensmark og Boje Talleruphus blev udpeget til at repræsentere CESA i Aflastningstilbuddet Fristedets bestyrelse.

Vi har igen i år fået støtte fra Fynske fond, der har bevilget 75.000 kr. til CESAs aktiviteter.

Bestyrelsesformand Bjarne Vibæk har været medlem af Børn & Familiers bestyrelse, hvor han var valgt som næstformand. Det er i 2017 besluttet at lukke Børn og Familier. Beslutningen blev truffet, idet det lave aktivitetsniveau ikke længere kunne begrunde en fortsat drift af organisationen.

Det er aftalt, at Børn og Familiers formue fordeles mellem medlemsorganisationerne med et grundbeløb til hver organisation på 100.000 kr. Restbeløbet fordeles efter en fordelingsnøgle, der beregnes ud fra antallet af årsværk på fastansatte ledere og fagligt personale i de 4 organisationer. CESA har på det grundlag fået overført ca. 220.000 kr. i starten af 2018. Beløbet er bundet til at blive anvendt til udviklingsaktiviteter for organisationen.

CESAs bestyrelse har i 2017 besluttet at udvide aktiviteterne med drift af opholdsstedet Damkjærgård. I den forbindelse besluttede bestyrelsen at købe landejendommen Damkjærgård med overtagelse den 1. januar 2018. Idet CESA, som forening, ikke kunne få landbrugsstyrelsen godkendelse af handlen, har bestyrelsen primo 2018 stiftet CESA Fyn ApS, der nu ejer ejendommen og lejer den ud til CESA - Center for Socialt Arbejde. CESA har i midten af marts måned 2018 modtaget SocialtilsynMidt s godkendelse af, at CESA driver opholdsstedet Damkjærgård, som en afdeling af CESA.

Generelt om CESAs situation

​2017 har både fagligt og økonomisk været et godt år for CESA. Vi har haft travlt og der er ansat 2 nye medarbejdere med henblik på at udbrede vores aktiviteter i det syd og østlige Jylland. Der er arbejdet

intenst med at skabe kontakter til de jyske kommuner, men det har vist sig at være en vanskelig proces. I slutningen af året er der dog begyndt at komme gang i aktiviteterne.

​​

Det går godt på samværsområdet, hvor vi har god efterspørgsel og har et løbende sagsantal på godt 50 sager. Vi har i 2017 udvidet antallet af løst tilknyttede medarbejder på dette område.

Der er i 2017 kommet gang i opgaverne med FFT behandling (Funktionel Familieterapi), hvor vi indtil udgangen af 2017 har modtaget støtte fra satspuljemidlerne. Vi har siden projektets start haft samarbejde med Nyborg og Svendborg Kommuner, der hver har to medarbejdere ansat, der indgår i CESAs TFCO team. Svendborg Kommune har været så begejstret for metoden, så de har valgt at oprette deres eget team. De har derfor opsagt aftalen med CESA fra 31. december 2017. Vi satsede på at fortsætte CESAs team og fik derfor Christian Gadegård uddannet i metoden. Vores FFT team er i 2017 blevet certificeret.

Vores TFCO team har stabiliseret sagsantallet på 3 til 5 sager, hvilke passer godt med det budgetterede. Vi er i gang med opfølgning på de effektmålinger der er lavet i de 9 år vi har haft tilbuddet. Resultatet viser at der er en meget fin effekt af behandlingen. Vi har endvidere i december 2017 indsendt materiale med henblik på at få vores TFCO team recertificeret.

Vi er begyndt at udbyde specialiserede plejefamilier, der er en pendant til de kommunale plejefamilier. Vi har i 2017 haft 3 sager af den type. Det vil også i de kommende år være et udviklingsområde.

Driftsresultatet for 2017 er et overskud på 250.789 kr. På grund af planlagte udvidelser af vore aktiviteter med opnormering af medarbejderstaben og lokaler i Jylland er der i 2017 budgetteret med et underskud på 189.892 kr. Det opnåede resultat er således særdeles tilfredsstillende.

Resultatet for området socialkonsulenter er et overskud på 160.545 kr. i 2017 mod et overskud på 584.448 kr. i 2016. I området evidensbaserede ydelser TFCO, PMTO og FFT var der en markant fremgang fra 2016 til 2017, hvor omsætningen steg fra 6.475.377 til 7.646741kr. Det har resulteret i et overskud på 202.311 kr., hvor der i 2016 var et underskud på 217.597 kr. Fremgangen er især opstået ved et større antal FFT sager samt, at vi har udvidet tilbudsviften med specialiserede plejefamilier.

Ledelsen har i årene op til 2017 haft stort fokus på at reducere organisationens udgifter til ledelse og administration, hvilket har bidraget til de seneste års gode økonomiske resultater. Der er på disse områder ”skåret helt ind til benet”, hvorfor strategien i 2017, i det væsentlige,har været fokus på udvikling. Der er endvidere erhvervet lokaler i Vejle med henblik på at udbrede vores ydelser til det jyske område. Det er lykkes, at få opgaver i det Jyske område, men vi må erkende, at det er svært at komme ind i området.

Personaleforhold

Vi har desværre i 2017 taget afsked med leder af Fristedet Boje Talleruphus, der har valgt at gå på efterløn. Ledelsen af Fristedet er herefter delt med Palle Tofte som administrativ leder og Carsten P. Clausen som pædagogisk leder.

Der er i 2017 ansat 3 nye medarbejdere, socialrådgiver Jan Druedahl, pædagog/familieterapeut Christian Gadegård og psykolog Pernille Jervelund Hansen. For at udvide viften af faglige kompetencer i medarbejdergruppen besluttede bestyrelsen at ansætte en psykolog. Pernille er tiltrådt stillingen den 1. februar 2017.

Der er i 2017 afsluttet lønforhandlinger med et resultat, der har været på et acceptabelt niveau for både medarbejdere og CESA. Det er samtidig aftalt, at der fremover forhandles løn hvert 2. år, i stedet for årligt.

Fremtiden

Vi har med de initiativer, der er taget i 2017 lagt en strategi, der er udviklingsorienteret. Det drejer sig både om udvidelse af området for organisationens virke, med etablering af en satellit i Jylland, drift af opholdsstedet Damkjærgård og udvikling af nye ydelser, der er særligt tilrettelagte i forhold til borgerens individuelle behov og med udvikling af ydelser indenfor det psykologiske fagområde.

Jeg vil gerne takke bestyrelse, plejefamilier, opholdssteder, samarbejdspartnere og medarbejde for et godt samarbejde i det forløbne år. Jeg vil også gerne rette en tak til Den Fynske Fond for støtte til aktiviteter.

Også en stor tak til bestyrelsen for et inspirerende samarbejde og fællesskab.

3.​Fremlæggelse afregnskab

Leder Palle Tofte gennemgik det reviderede regnskab for regnskabsåret 2017. Efter en kort drøftelse blev regnskabet enstemmigt godkendt.

​4.​Fastlæggelse af kontingent

​Kontingentet forblev uændret 50 kr. pr. medlem og 250 kr. for medlemskommuner.

5.​Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Bjarne Vibæk, Finn Knudsen og Jytte Hansen

Bjarne Vibæk, Finn Knudsen og Jytte Hansen blev alle genvalgt.

Dorte Damkjær har ønsket at trække sig fra bestyrelsen, idet hun finder det uhensigtsmæssigt at være i bestyrelsen, når CESA har overtaget opholdsstedet Damkjærgård, som hun tidligere har været leder af. Inge Bleshøy, der er suppleant, indgår i bestyrelsen i stedet for Dorte Damkjær.

Generalforsamlingen besluttede samtidig at tilbyde Rasmus Gatrup en plads i bestyrelsen. Rasmus Gatrup er en erfaren socialrådgiver. Han tilbydes derfor pladsen på grund af hans særlige kompetencer, jf. vedtægterne § 5.

6.​Valg af Revisor

Martinsen Rådgivning og Revision blev genvalgt som foreningens revisor.

7.​Indkomne forslag

Fra bestyrelsen forelå nedenstående forslag til vedtægtsændringer:

Forslag til vedtægtsændringer:

På grund af overtagelse af driften af Damkjærgård og ændringer i CESAs tilbud er der behov for justeringer af vedtægterne. Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen vedtager nedenstående justeringer.

§2 foreslås ændret til:

Foreningens formål er at arbejde for at forbedre vilkårene for familier, børn, unge og voksne, der er udfordret i deres tilværelse. For at realiserer målsætningen tilbyder CESA behandling, hjælp, støtte, omsorg og konsulentydelser, samt ophold i familiepleje, opholdssteder og botilbud.

Foreningens formål er almennyttigt og velgørende.

§3

MTFC træningsfamilier ændres til TFCO træningsfamilier. (ændres som konsekvens af, at MTFC har skiftet navn til TFCO.)

§4 foreslås ændret til:

Bestyrelsen tager stilling til medlemskab af interesseorganisationer. (Ændres som konsekvens af, at Børn og Familier er nedlagt)

§ 15

I stk. 3 slettes sætningen: ”Bestyrelsen er forpligtet til at konsultere et velrenommeret advokatfirma med henblik på dettes bekræftelse på, at den foreslåede anvendelse af foreningens formue sker til de i § 2 nævnte eller hermed beslægtede formål.”

Det fremlagte forslag blev enstemmigt vedtaget.

8.​Eventuelt

Der var ingen punkter til drøftelse under eventuelt.

​                                                                                                                                                     Referent: Palle Tofte​​

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

​​

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Aflastningstilbuddet Fristedet
​Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk