Konfliktløsning og Samarbejdssamtaler i anbringelsessager

​Det får kommunen/opholdssteder ved at bruge os:

Samarbejdssamtaler er en forebyggende og konfliktløsende metode til at forbedre samarbejdet mellem plejefamilien / personalet på opholdsstedet og forældrene med henblik på at forbedre barnets trivsel under anbringelsen. 

Metoden er en forskningsbaseret forebyggende og konfliktløsende metode, der med barnet i centrum og med fokus på øget forældreinddragelse, skaber øget forståelse og samarbejde mellem forældre og anbringelsessted og dermed større overskud til barnet.

Visitation

For yderligere oplysninger og visitation rettes henvendelse til terapeut Carsten P. Clausen mobil 61223915, CESA – Center for Socialt Arbejde, Odensevej 70, 5750 Ringe. Tlf. 62623972 eller mail: post@cesa.dk

Formål

Et godt samarbejde imellem familie og plejefamilie er en afgørende forudsætning for, om barnet kan profitere af en anbringelse i familiepleje. Dette gælder uanset baggrunden for anbringelsen, om der er tale om familie-og netværksanbringelse, i en plejefamilie eller på en institution eller opholdssted.

Formålet med samarbejdssamtalerne er at forebygge eller løse uenigheder imellem barnets familie og pleje-eller aflastningsfamilien. 

Samarbejdssamtaler er en mulighed for, at de involverede familier får sat sig omkring det samme bord og får talt tingene igennem med en professionel for bordenden. Formålet er at alle parter får afstemt forventninger og får lavet aftaler om, hvordan man i fællesskab kan skabe de bedste rammer for barnet under anbringelsen.

Metode og form

Samarbejdssamtaler består af et struktureret samtaleforløb, hvor en neutral samarbejdskonsulent ud fra parternes dagsorden drøfter barnets bedste. Metoden har vist sig, at være et godt redskab til at sikre en fælles forståelse og fælles fodslag hos de to familier, som begge ønsker barnets bedste.

CESA arbejder ud fra en konceptbaseret metode for samarbejdssamtaler og konfliktløsning. Metoden sætter nogle enkle og let forståelige rammer op omkring parternes fælles arbejde, hvilket gør det lettere at være deltager i en sårbar situation. Metoden sikrer at begge parter får givet udtryk for deres følelser og behov i samarbejdet, og det sikres, at alle føler sig hørt og kan føle ejerskab til den aftale, som arbejdet skal munde ud i.

Det er vigtige elementer i metoden, at barnet er i centrum, at der fokuseres på fremtiden, og at parterne er ligeværdige og selv formulerer, hvad der er vigtigt for dem at drøfte. Konflikten løses af konfliktens ejere, og det tilstræbes at skabe løsninger, som alle er tilfredse med.

Alle forløb afsluttes med, at der indgås en skriftlig aftale om rammerne for det videre samarbejde og alle forløb har indbygget en opfølgning som sikrer, at de indgåede aftaler fortsat er aktuelle. 

Det er de involverede parter, som indgår aftalen, og det er samarbejdskonsulentens opgave, at hjælpe parterne med at afstemme aftalerne med de rammer, som er udstukket fra forvaltningen, f.eks. i handleplanen.

Indhold

Et samarbejdsforløb hos CESA vil som minimum indeholde følgende faser:

 • Aftale om rammer og indhold i opgaven, evt. gennemgang af handleplanen med sagsbehandler
 • Parterne inviteres og forberedes på forløbet
 • Selve forløbet gennemføres med to til fire samtaler
 • Parterne indgår en skriftlig samarbejdsaftale
 • Sagsbehandler informeres om aftalen
 • Aftalen følges op med en eller flere opfølgningssamtaler
 • Selve møderne følger ligeledes et fast koncept med nedenstående faser:
 • Velkomst og præsentation af modellen
 • Parterne redegør hver især for standpunkter i forhold til emnet
 • Der opnås enighed om, hvad der indholdsmæssigt skal indgås aftale om
 • Parterne fremsætter løsningsforslag
 • Parterne forhandler/taler sig til rette om løsninger
 • Parterne indgår aftalen

Metoden med konfliktmægling eller mediation finder også anvendelse i andre situationer, hvor en samarbejdsrelation er udfordret. CESA udarbejder gerne et tilbud på et forløb, hvor der er brug for en særlig indsats for at bringe en samarbejdsrelation tilbage på et positivt spor. Konfliktmægleren eller mediatoren skal ses som facilitator for processen og som den, der tager ansvaret for både, hvordan processen forløber og ansvaret for at løsningen holder sig indenfor den ramme, som opdragsgiveren har udstukket.

Modeller og pris

Forebyggende forløb

Familie og plejefamilie får afstemt deres forventninger. Der etableres gode samarbejdsrutiner, der forebygger misforståelser og konflikter. Der vil også ske afklaring af rammerne, der er udstukket af myndigheden. Et forebyggende forløb omfatter tre møder med familierne, udarbejdelse af skriftlig samarbejdsaftale og tilbagemelding til myndigheden.


Konfliktmæglende forløb

Formålet er her at hjælpe familie og plejefamilie med at få samarbejdet tilbage på sporet og løse de samarbejdsvanskeligheder, der er opstået. Der vil være en grundig afklaring af, hvilke interesse og behovskonflikter, som må inddrages for at skabe en fælles samarbejdsaftale. Forløbet omfatter tre til fem møder.


Særlige forløb

Ved særligt voldsomme konflikter og ved inddragelse af større børn sammensætter vi et individuelt forløb efter en konkret vurdering af sagen.

Pris: Afhænger af opgaven​​

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

​​

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Aflastningstilbuddet Fristedet
​Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk