TFCO​

Hvad er TFCO (tidligere MTFC)?

En TFCO – behandling er en evidensbaseret behandlingsindsats for både den unge og forældrene. 

Treatment Foster Care Oregon – TFCO er en helhedsorienteret metode til behandling af unge 12 – 17-årige. Målgruppen er udsatte unge med væsentlige adfærdsproblemer og eventuelt begyndende kriminalitet. Den unge anbringes i en TFCO-plejefamilier i max. 1 år og trænes under forløbet i positive adfærdsændringer samtidig med, at den unges familie modtager familiebehandling. Metoden tager udgangspunkt i socialadfærdsteori koblet med en kognitiv og systemisk tilgang til behandling af den unge.

Formålet

Hovedformålet med TFCO-indsatsen er, at den unge efter endt TFCO-behandling kan vende hjem igen til sin egen familie. Delmålene med behandlingen er bl.a., at barnet/den unge lærer nye færdigheder, at opbygge en positiv og alderssvarende adfærd, som kan bruges i stedet for den uhensigtsmæssige adfærd de kender. Alt dette bliver fulgt op af TFCO-plejefamilien og behandlingsteamet gennem positiv opmuntring, klar grænsesætning og supervision. Gennem terapi vil både barnet/den unge og forældrene arbejde med egne grænser, mål og deres indbyrdes forhold. Derved bliver det oftest nemmere, at enes og forstå og hjælpe hinanden.

Indhold i ydelsen

Den unge anbringes tidsbegrænset (8-12 måneder) hos en særligt uddannet TFCO-plejefamilie, som forinden har deltaget i et kursus som forberedelse til at arbejde som del af TFCO-programmet. TFCO-plejefamilien kan kun have én ung anbragt ad gangen i TFCO behandling, og en vigtig del af indsatsen er at skabe en struktureret hverdag for den unge. Strukturen i den unges hverdag tager udgangspunkt i den unges individuelle behov og planlægges i et tæt samarbejde med TFCO-teamet. Behandlingen vil altid tage udgangspunkt i den unges styrker og ressourcer og bygger herudover på klare forventninger til den unge, som følges konsekvent op.

Behandlingen koordineres af en koordinator, som har ugentlige supervision i supervisionsgruppe med TFCO-plejefamilien.

Den biologiske familie modtager desuden også massiv støtte i løbet af MTFC-forløbet. Den ydes af en familieterapeut, som alene arbejder med familien ca. 1-2 gange om ugen for at give den de bedste forudsætninger for få den unge hjem igen efter endt behandling. Arbejdet med familien foregår både som forløb, hvor familieterapeuten arbejder med familien og sessioner, hvor den unge deltager sammen med ungdomsterapeuten. Det er endvidere familieterapeutens opgave at fungere som kontaktperson for familien og hele tiden holde dem opdaterede om behandlingen af den unge.

Ungdomsterapeuten arbejder med den unge 1-2 gange om ugen i TFCO-forløbet og har til opgave at se den unges perspektiv på behandlingen. I TFCO-forløbet foregår der en tæt monitorering af den unge og dennes venner og fritidsaktiviteter, og det er bl.a. ungdomsterapeutens opgave at arbejde med den unge for at forberede ham/ hende til at vende hjem til familien.

Den unge følges ligeledes af en færdighedstræner, som hjælper den unge med bl.a. at træne sociale færdigheder og fungere som en rollemodel for den unge.

PDR-intervieweren har til opgave at ringe til TFCO - plejefamilien én gang om dagen for at følge op på den unges fremskridt hos TFCO - plejefamilien. Dette gøres vha. en Parent Daily Report, som er et fastlagt skema, som følger op på den unges adfærd i TFCO - plejefamilien. PDR'en udfyldes af intervieweren direkte i det elektroniske behandlingsdokumentationssystem, hvilket giver TFCO-teamet mulighed for at monitorere den unges fremskridt dag for dag og inddrage disse i planlægningen af den unges behandling på deres ugentlige opfølgningsmøder.

En gang om ugen holder TFCO-behandlerteamet et møde, hvor der gives en status for behandlingen af den unge og den unges fremskridt hos TFCO - plejefamilien, i skolen mv. Herudover drøfter TFCO-teamet status for indsatsen i familien. På baggrund af denne status og den tætte monitorering af den unge, planlægges den videre behandling i MTFC-teamet med koordinatoren som ansvarshavende.

Fordele ved TFCO-behandlingen

·​TFCO er en anerkendt og evidensbaseret behandlingsmetode, som kan dokumentere bemærkelsesværdigt gode resultater i både USA, Sverige og andre lande

·​Barnet/den unge bliver afskåret fra eget miljø og evt. tidligere negative påvirkninger, indtil barnet har erfaret hvordan andre sociale samspil fungerer.

·​Der er tilstrækkelige ressourcer og afgrænset tid til at frembringe resultater

·​Behandlingen af barnet/den unge og forældrene bygger på træning gennem positiv opmuntring, klar grænsesætning og ugentlige terapisessioner.

·​Efter endt behandling skal barnet/den unge hjem og bo igen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal udskrivningen ske til en mindre indgribende foranstaltning (f.eks. efterskole, ungdomsbolig, plejefamilie eller lignende)

Tid

Det intensive behandlingsforløb har en varighed på op til 12 måneder. I den periode er

·​den unge døgnanbragt

·​familien modtager familieterapi 1-2 gange pr. uge

·​den unge modtager pædagogisk behandling / terapi 1- 2 gange pr. uge

·​den unge modtager færdighedstræning hver uge

·​der er en koordinering af indsatsen

TFCO i Danmark

Som et led i regeringens fokus på styrkelse af forældreansvaret er der afsat penge på finansloven til udbredelse af forskellige projekter. TFCO er et af dem. Servicestyrelsen har siden 2007 arbejdet på at udbrede TFCO i Danmark. Der er findes allerede 5 kommunale og private TFCO-sites. Servicestyrelsen yder støtte til uddannelse, udvikling og udbredelse. Formålet er at bidrage til, at forældrene får de nødvendige værktøjer til at tage ansvar for deres børns adfærd og velfærd. For yderligere information henvises til Servicestyrelsens hjemmeside

Pris

Prisen for hele foranstaltningen kan ses i taksttabel her (Link til prisliste). Eventuel time-out er ikke inkluderet.

Information

For oplysninger eller visitering til TFCO-behandling rettes henvendelse til CESA - Center for Socialt Arbejde, Odensevej 70, 5750 Ringe, på e-mail: post@cesa.dk eller tlf. 62 62 39 72.

Artikler om MTFC

Ny behandling skal hjælpe besværlige unge

Forsættelse

Cecilie blev sig selv igen 

​​

Rapport om MTFC

​Konsulentfirmaet Rambøll har for Socialstyrelsen lavet cost benifit analyser af de økonomiske konsekvenser ved brag af forskellige evidensbaserede programmer. Rapporten som omhandler MTFC kan du læse her (Link til Analyse-af-de-okonomiske-konsekvekser-pa-omradet-for-udsatte-born-og-unge.pdf )

MTFC beskrivelse

Treatment Foster Care Oregon - TFCO er en behandlingsmetode, der er udviklet i Oregon i USA. På dansk ville vi nok kalde den Helhedsorienteret Familieplejebehandling, idet metoden forsøger at inddrage alle de påvirkningsmuligheder, der er i forhold til det barn, der har behov for behandling. Metoden retter sig mod udsatte børn og unge, der har svære adfærdsmæssige problemer og begyndende kriminalitet.

TFCO-familiepleje adskiller sig fra almindelig familiepleje på flere måder:

Den er mere behandlingsorienteret. Når barnet og barnets familie kommer i TFCO - behandling anbringes barnet i en professionel plejefamilie, der i kraft af uddannelse eller erfaring har særlige kvalifikationer for at bidrage til behandlingsarbejdet. Der er ikke andre plejebørn end det barn, der er i TFCO - behandling, i plejefamilien. Der kobles et team af behandlere op om anbringelsen. Teamets medlemmer har hver især klart afgrænsede roller i behandlingen.

·​Den er af kortere varighed. Den meget intensive behandling varer ca. 12 måneder, hvorefter de fleste af børnene og de unge kommer hjem og bor hos deres biologiske forældre igen. Den intensive behandling følges op af støtte og rådgivning til barnet og familien.

Den er evidensbaseret. Metoden er udviklet i Oregon i USA med udgangspunkt i den aktuelle forskning på området og der er løbende lavet undersøgelser, der viser, at behandling med TFCO har bedre resultater end de mere traditionelle behandlingsmetoder.

·​Den er alternativ til ophold i døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

I Sverige har metoden været benyttet i de sidste 10 år og man har også der gode resultater med indsatsen.

Selvom metoden er ny i Danmark, bygger den på kendte behandlingsmetoder som systemisk behandling og kognitiv terapi. Det afgørende nye i metoden er at den er meget systematiseret, og at der er en række hjælpeværktøjer til metoden. Disse pædagogiske værktøjer, og en meget systematisk opfølgning på om alle følger metoden, er det der adskiller den fra de mere kendte metoder i Danmark.

Der er koblet en række behandlere til TFCO-familieplejen:

Teamets koordinator leder behandlingsindsatsen. Hun har kontakten til den kommunale sagsbehandler, superviserer plejefamilien og træder til, hvis der er problemer, der skal tages op på tværs af de personer, familie, skoler mv., der er involveret. Plejefamilien kan altid få fat i koordinatoren.

Terapeut for de biologiske forældre har kontakten med barnets forældre og yder familieterapi til dem. Barnets biologiske forældre kan altid få fat i sin terapeut.

Terapeut for barnet eller den unge yder rådgivning, støtte og terapi til barnet eller den unge.

Projektbeskrivelse - CESA etablerer TFCO-team i Syddanmark

Projekttitel:

Implementering af Treatment Foster Care Oregon (TFCO) som metode i Syddanmark.

Projektet løber fra 1. januar 2009 til 31. december 2011, hvorefter metoden forventes implementeret, således at den fortsætter fuldt finansieret ved salg af enkeltpladser til kommunerne.

Projektets formål:

CESA ønsker med projektet at forbedre særligt udsatte børn og unges muligheder for at få et godt liv på lige fod med andre mennesker - både mens de er anbragt og i deres senere tilværelse. Vi vil tilstræbe at nå målet ved at udvide viften af behandlingsmuligheder i Syddanmark med TFCO-metoden, der er en anerkendt evidensbaseret metode. Vi vil dermed indføre et systematiseret behandlingstilbud, hvor vi kombinerer behandlingsinstitutionens fagligt vidensbaserede behandlingsindsats med familieplejens kvaliteter, hvor der etableres relationer til få voksne. Ved implementering af metoden vil vi kunne tilbyde en gruppe af børn et tilbud, som de vil have mere gavn af end de tilbud, der eksister i dag.

I forhold til de mest udsatte børn og unge, der har svære adfærdsmæssige problemer og begyndende kriminalitet er det også formålet at mindske kriminaliteten og øge børnenes og de unges deltagelse i positive sociale aktiviteter.

Tilbudet er et alternativ til anbringelse på opholdssteder og døgninstitutioner. Det er et intensivt familieplejeforløb, hvor den unge modtager behandling og der gives uddannelse og træning til plejefamilie og biologisk familie.

Der har de seneste år været fokus på indsatserne for børn, unge og deres familier. Mange undersøgelser viser, at de indsatser der tilbydes ofte afbrydes uden, at de mål der er sat for indsatsen er nået. Undersøgelser viser også, at børn og unge, der har været anbragt, har det sværere i livet end andre. De nyeste tal i rapport fra SFI peger på, at over 50 % af alle anbringelser af teenagers bryder sammen. Hovedårsagen til sammenbrudene er ofte de samme adfærdsmæssige problemer, der er årsagen til, at barnet eller den unge er anbragt. Der er derfor kommet fokus på, at de indsatser der tilbydes skal være evidensbaserede, i højere grad en de hidtil har været. Meget tyder på, at den eksisterende vifte af anbringelses- og behandlingsmuligheder ikke er tilstrækkelig. Kommunerne mangler tilbud, hvor der er dokumentation for, at de anvendte metoder virker.

Vi vil derfor med projektet bidrage til at trække et behandlingstilbud til Danmark, hvor der i udlandet er dokumenteret effekt. Til projektet skal der kobles effektmåling, så vi igennem projektperioden vil få afklaret om metoderne kan tilpasses danske forhold og om de også virker i Danmark, i forhold til den målgruppe vi vil optage.

I forbindelse med planlægningen af projektet har vi været i dialog med de fynske kommuner. Det generelle billede fra denne dialog er, at kommunerne er interesseret, i at CESA etablerer TFCO-behandling som et nyt tilbud. Fra de mindre kommuner er der givet udtryk for, at kommunen ikke har et tilstrækkeligt antal sager til at etablere eget team, de synes derfor, at det er rigtigt at etablere teamet i CESA's regi.

Projektet iværksættes i samarbejde med Servicestyrelsen, der er i gang med at implementere TFCO som behandlingsmetoden i Danmark. Det er imidlertid ikke lykkedes styrelsen at indgå aftaler med kommuner i Syddanmark, hvorfor vores projekt skal sikre, at der også i Syddanmark er mulighed for at etablere TFCO forløb. Undervisning af TFCO-teamet og tilknyttede plejefamilier vil blive varetaget af Familje Forum, Lund i Sverige, der har rettighederne til at udbrede behandlingsmetoden i Norden.

Projektets målgruppe

Tilbud om behandling efter TFCO-metoden er et alternativ til anbringelse i opholdssted eller i døgninstitution, herunder i behandlingsinstitution. Der kan være tale om børn og unge, med afbrudte forløb i familiepleje, opholdssteder og institutioner. Der kan også være tale om børn og unge med væsentlige skoleproblemer og evt. begyndende kriminalitet eller eksperimenterende misbrug. 

Målgruppen omfatter følgende typer af børn og unge:

Børn med adfærdsvanskeligheder

·​Børn der er omsorgssvigtede i opvæksten

·​Børn med relations- og tilknytningsvanskeligheder

·​Børn med problemer i skolen

·​Børn med ADHD/DAMP eller mistanke derom.

Der er koblet en række behandlere til MTFC-familieplejen:

Projektets indhold:

Der er tale om et projekt, der står på to ben. Det ene ben indeholder implementering af TFCO-metoden. Det andet ben omfatter evaluering af processer i forløbet og effektmåling i forhold til de behandlingsmæssige mål der er sat for den enkelte person.

Implementering

CESA ønsker at implementere TFCO - metoden i det geografiske område, der dækker Region Syddanmark. Vi vil starte op med et team, der dækker de 10 fynske kommuner, samt Vejle, Kolding og Fredericia. Når det første team er oppe på fuld kapacitet, vil vi etablere endnu et team, der geografisk skal dække det sønderjyske område.

TFCO-behandlingen strækker sig over 9-12 måneder, hvor barnet eller den unge har ophold i en familiepleje og et efterbehandlingsforløb, der i tid kan varierer alt efter behov. Når et MTFC-team er fuldt etableret kan det have 8-10 unge og deres familier i behandling ad gangen. I Danmark implementeres

MTFC - programmet i 2 variationer:

·​TFCOL for de 6-11 årige

·​TFCO for de 12-18 årige

Det indgår i forberedelserne at afklare, hvilken målgruppe kommunerne efterspørger. Valget af målgruppe afhænger af resultatet af undersøgelsen.

For at CESA kan tilbyde kommunerne TFCObehandling, skal vi have etableret et TFCOteam og rekrutteret kvalificerede plejefamilier. I konceptet indgår, at der kun er et barn, der modtager TFCObehandling, i hver plejefamilie. Teamet ansættes af CESA, der er driftsherre på tilbudet. Kommunerne kan ad hoc købe ydelsen, når en undersøgelse af et konkret barn munder ud i, at TFCOer den rette behandlingsindsats.

Et TFCO team består af:

TFCOteam

Ressourceforbrug

En teamleder/koordinator med socialfaglig, pædagogisk eller psykologisk baggrund.

Fuld tid

En familieterapeut med kompetencer indenfor adfærdsterapi, kognitiv terapi eller systemisk terapi.

Fuld tid

En børne eller ungdomsterapeut med kompetencer indenfor adfærdsterapi, kognitiv terapi eller systemisk terapi.

Fuld tid

Færdighedstræner. Studerende på social eller pædagogisk uddannelse, der er i stand til at give praktisk pædagogisk støtte og vejledning.

Ca. 20 timer

PDR-interviever (foretager dagligt interview om forløbet i plejefamilien). Administrativ medarbejder.

Ca. 12 timer

MTFC-metoden gør blandt andet brug af følgende interventioner:

Adfærdstræning af TFCOplejefamilier. Plejefamilien deltager i et 20-timers kursus, hvor de blandt andet lærer at analysere barnet eller den unges adfærd samt diskuterer procedurer for implementering og metoder til samarbejde med de biologiske familier.

Støtte til TFCOplejefamilier. Plejefamilien bliver støttet via en række forskellige aktiviteter, fx i forbindelse med ugentlige gruppemøder, hvor familien kan få hjælp og blive vejledt af TFCObehandlere og andre TFCOplejefamilier. Der er daglig kontakt med behandlere og ugentlige hjemmebesøg hos plejefamilien. Der er mulighed for 24/7 support.

Familieterapi til biologisk familie. Denne del handler om supervision, problemløsning, disciplin og motivation. Der er mulighed for 24/7 support.

Terapi og støtte til barnet eller den unge. Den primære støtte til barnet er opholdet i plejefamilien, der giver omsorg, relationsdannelse og social træning til barnet eller den unge. Barnet har tilknyttet sin egen terapeut og vejleder. Der gives støttende terapi og rådgivning. Og der er daglig kontakt mellem plejefamilie og skole via skolekort.

Uddannelsen startes med et uddannelsesmodul, hvorefter teamet tager de første børn og unge i behandling. Derefter er uddannelsen praksisbaseret og består i intensiv supervision og rådgivning af teamet. Uddannelsens samlede varighed er et år og afsluttes med, at teamet certificeres, hvis det opfylder de krav der stilles til metoden. Certificeringen følger ikke den enkelte medarbejder, men den organisation, hvor teamet er ansat. Efter et år vil teamet være oppe på fuld kapacitet med 8-10 sager.

Evaluering og effektmåling

TFCOer en internationalt anerkendt evidensbaseret metode. Der er dokumentation for at metoden virker i USA og i Sverige. Det er vores hypotese, at den kan tilpasses danske forhold, så der bliver ligeså god effekt her, som i de lande, hvor den hidtil er anvendt. Det er denne hypotese, der skal afklares i evalueringsdelen. Metoden skal udvikles og tilpasses danske forhold og der skal etableres et evalueringssystem, der kan beskrive i hvilken grad metoden har effekt i Danmark.

Der er med lovgivningen om § 50 undersøgelser og handleplaner skabt grundlag for, at kommunerne kan lave den nødvendige afdækning af, hvad der er behov for af indsats for det enkelte barn eller den unge. Anbringelsesreformen støtter op om disse regler. For at man kan få fuld effekt af resultatet af § 50 undersøgelsen, er det nødvendigt, at der vurderes på, om der er effekt af den indsats der ydes i selve foranstaltningen.

Vores evaluering vil i forhold til det enkelte barn tage udgangspunkt i de undersøgelser og handleplaner, der er for de børn, der er indskrevet i projektet. Evalueringen skal således tilrettelægges så der bliver kontinuitet mellem undersøgelse, handleplan, den faktiske pædagogiske indsats og effektmålingen. Det betyder, at de parametre der måles på i evalueringen er handleplanens målsætninger, operationaliseret til et målbart niveau.

Det ligger i TFCO metoden, at der indhentes daglige rapporter fra plejefamilien og der er skriftlig kommunikation mellem skole og plejefamilie. Denne empiri vil vi forsøge at anvende til forløbsbeskrivelse af den behandlingsmæssige udvikling over den periode barnet er i behandling. Vi ønsker dermed at afklare om det er i de samme faser af forløbet, at der sker udvikling med barnet og om vi dermed kan afklare hvor langt et forløb i plejefamilien, der giver de bedste behandlingsmæssige effekter.

Projektets målsætninger og succeskriterier

Den overordnede målsætning for projektet er, at særligt udsatte børn og unge der bor i Syddanmark får mulighed for at forbedre deres livsvilkår ved at der oprettes TFCOteams i området, og at forbedringen af livsvilkårene dokumenteres med valide undersøgelsesmetoder.

De specifikke succeskriterier knytter sig til den faglige praksis der er i forbindelse med behandlingen i TFCOteamet. Den konkrete målsætning er at de oprettede teams kan blive godkendt som officielt certificeret TFCO-teams. En certificering forudsætter, at alle aktører i teamet udfører deres opgaver i overensstemmelse med de retningslinjer, der er for TFCO-behandling.

Succeskriterium i forhold til beskrivelse af processer og effektmåling er, at der udvikles, etableres og implementeres relevante metoder, beskrivelse af processer og måling af effekt af den behandlingsindsats der tilbydes i teamet.

Anbefaling fra SFI-Campbell

​NORDISK CAMPBELL CENTER

HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER

NR 1 2009

​​

Læs mere HER (link til sfi-campbell.pdf )

Informationsmøde

Det vil fremgå under nyheder, når vi planlægger at afholde næste informationsmøde.

At være TFCO træningsfamilie

At være træningsfamilie i TFCO (tidligere MTFC)

En TFCO træningsfamilie skal have lyst til at have en ung boende i en tidsbegrænset periode på ca. et år. Den unge er mellem 12 og 17 år gammel, og I skal hjælpe den unge med at træne nye adfærdsmønstre.

Som træningsfamilie indgår I som en vigtig del af teamet omkring den unge. I bliver en del af et behandlingsprogram og skal følge faste principper. I får tæt støtte og vejledning af teamkoordinatoren og har altid adgang til TFCO vagten udenfor normal arbejdstid.

Hvad går opgaven ud på?

Som familie skal I have en ung boende, som skal lære at begå sig i en almindelig familie, i skolen og blandt andre unge. I arbejder ud fra mål, der sættes af den unge selv, familien og af systemerne omkring den unge. Den unge skal lære at få en hverdag til at fungere og skal anerkendes for det, der går godt og opmuntres til at lære det, der er svært. I arbejdet med den unge arbejder I også med et individuelt tilpasset pointsystem, ligesom I får en daglig opringning, hvor I rapporterer, hvordan dagen i går har været ud fra nogle fast spørgsmål og den unges pointskema. Behandlingen af den unge sker i samarbejde med et behandlingsteam, der består af en familieterapeut, en ungeterapeut og en behandlingskoordinator. Behandlingskoordinatoren vil være jeres faste kontaktperson for alt, der vedrører jeres arbejde og den unges behandling.

Der er obligatorisk vejledning én gang om ugen, hvor I/den, der har opgaven som fuldtidsbeskæftigelse, mødes med de andre træningsfamilier. Gruppen taler om, hvordan I arbejder med de unge generelt og med udgangspunkt i den enkelte unge.

Den forgangne uges mål evalueres og den kommende uges fokusområder drøftes.

Vejledningen ledes af behandlingskoordinatoren.

I skal være til rådighed for den unge gennem hele projektperioden og har selv mulighed for at komme i kontakt med behandlingskoordinatoren, når som helst I har brug for det. I har kun begrænset kontakt til den unges forældre, fx i forbindelse med aflevering og afhentning, når den unge skal hjem på besøg.

Hvad skal der til for at blive træningsfamilie?

·​I skal have lyst til at arbejde med unge - ud fra en fast metode og med tæt vejledning.

·​I skal være parate til nye udfordringer.

·​I skal være en familie med to voksne, hvor den ene skal ansættes på fuldtid i TFCO for den tidsperiode, I har en unge boende.

Fagligt relevant uddannelse eller erfaring er ikke et krav.

·​Livserfaring og menneskelig forståelse er nødvendigt.

·​I skal have en godkendelse til familiepleje fra jeres bopælskommune.

·​Begge voksne skal udover almindeligt godkendelseskursus for plejefamilier deltage i et to dages kursus med indføring i og træning af jeres opgave som TFCO-træningsfamilie.

Er du interesseret?

Lyder dette interessant, hører vi gerne fra jer. Ring til behandlingskoordinator Ingelise Nielsen på tlf. 61 22 39 16 eller til Leder Palle Tofte på tlf. 20 83 01 66 og så en snak. I kan også udfylde et ansøgningsskema (link til ansgningsskema_cesa_word.pdf) og sende det til CESA.

I kan også tilmelde jer et informationsmøde, som vi afholder ca. 2 gange årligt. Annonceres på vores hjemmeside.

Statistik

Se statistikken her (link til statistik-for-MTFC-2009---13.pdf)​

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

​Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

Opholdstedet Damkjærgaard

Berlin 17, 5463 Harndrup. Tlf. 6488 1484

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk