Specialiseret plejefamilie

Det får kommunen ved at bruge os

Anbringelse af et barn eller ung i en specialiseret plejefamilie i CESAs regi er et alternativ til anbringelse i behandlingsinstitution eller socialpædagogisk opholdssted. Det er samtidig CESAs pendant til en kommunal plejefamilie.

Vi tilbyder familiepleje med omhyggeligt udvalgte og erfarne plejefamilier, som er i stand til at inkludere børn og unge med særlige udfordringer. Plejefamilierne modtager ugentlig supervision fra medarbejdere med lang erfaring fra både plejefamiliearbejde og behandlingsarbejde med børn og familier. 

Opholdet i plejefamilien, hvor der er daglig vejledning og koordinering fra CESAs medarbejder suppleres med tillægsydelser, der afstemmes efter den unges behov for støtte.

Der udarbejdes konkrete målsætninger på langt og kort sigt for hvert enkelt forløb, på baggrund af hvad kommunen ønsker opnået med opholdet. Der laves statusrapport efter 3 måneder og derefter hver 6. måned, eller oftere efter aftale med kommunen. Statusrapporten tager udgangspunkt i de konkrete målsætninger der er opstillet i overensstemmelse med kommunens handleplan.

Målgruppe

Målgruppen er børn og unge med adfærdsproblemer, hvor der er behov for en struktureret professionel behandlingsindsats under anbringelse udenfor hjemmet.

Indhold i ydelsen

Ud fra den konkrete henvendelse finder vi frem til en plejefamilie, som vurderes at kunne håndtere den konkrete opgave. CESA medvirker til at finde det skoletilbud, som modsvarer barnets/den unges behov, ligesom CESA løbende sikrer samarbejde med skolen, herunder supervision til skolen ift. barnets særlige problemstillinger. Plejefamilien og koordinatorfunktionen er grundelementer i alle specialiserede plejefamilier. Derudover kan indsatsen sammensættes af følgende moduler:

Ungeterapi

Barnet/den unge har ugentlige samtaler med en af CESAs ungeterapeuter, som arbejder ud fra den behandlingsplan, der er lagt for den unge.

Færdighedstræning

Barnet/den unge træner forskellige færdigheder med en af CESAs færdighedstrænere, som arbejder ud fra den behandlingsplan, der er lagt for den unge.

Vagtordning

Barn, forældre og plejeforældre er omfattet af CESAs 24/7 vagtordning, så de involverede parter vil i akutte situationer kunne komme i kontakt med uddannet behandlingspersonale døgnet rundt.

Familiesamtaler/samarbejdssamtaler

Familiesamtaler har til formål at forberede forældre og barn på samværet, så både barn og forældre får optimalt udbytte af samværet. Samarbejdssamtaler er et struktureret samtaleforløb der er effektivt som støtte til forældre og barn, hvor barnet befinder sig i et spændingsfelt mellem ikke samboende forældre. Samarbejdssamtaler kan både være forebyggende og konfliktløsende.

Familiebehandling

Familiebehandling vil blive tilbudt ud fra kommunens målsætning for familien. CESA har stor erfaring med familiebehandling både i situationer, hvor barnet bor hjemme og hvor barnet er anbragt. Der kan tilbydes ugentlig familiebehandling. I familiebehandlingen anvendes metoder der har afsæt i kendte vidensbaserede metoder som PMTO (Parent Management Training Oregon), TFCO (Treatment Foster Care Oregon og FFT (Funktionel Familie Terapi).

Metode og form

Metoder og form tilpasses den enkelte sag. Forud for indskrivningen udfylder barnet/den unge forskellige checklister indenfor testbatteriet ASEBA. ASEBA står for Achenbach System of Empirically Based Assessment og er et testbatteri af internationalt anerkendt og meget anvendte checklister, der bruges til at vurdere sociale, adfærdsmæssige og emotionelle problemer hos børn og unge. 

Det samme testbatteri vil også blive brugt til at synliggøre effekten af behandlingen for såvel sagsbehandler som for familien selv. De operationelle mål der har afsæt i kommunens handleplan vil ud fra de tests der laves løbende blive revurderet. Disse værktøjer er igennem flere år anvendt i CESA. Vi har således stor erfaring i både tolkning af data og i brug af data i det løbende behandlingsarbejde.

Når matchning har fundet sted planlægges barnet/den unges indflytning i plejefamilien. Der samarbejdes løbende med barnets familie mhp. at sikre, at der sker afstemning imellem familie og plejefamilie, således at der kan ske bedst mulig overføring af rutiner og således at forventninger så vidt muligt kan afstemmes.

CESA sikrer at hjemrejser planlægges og aftales, således at barn og familie får de bedst mulige betingelser for samvær.

Plejefamilien får ugentlig supervision ved medarbejdere, som har lang erfaring fra såvel traditionel familiepleje som fra behandlingsarbejde. Supervision finder primært sted i CESAs lokaler. Der anvendes daglig adfærdsregistreringer, således at supervisor til enhver tid er opdateret med, hvad der aktuelt sker i plejefamilien.

Pris

Prisen vil afhænge af, hvilke elementer kommunen ønsker, skal indgå i indsatsen. Der vil typisk være tale om at en plejeforælder skal frikøbes på fuld tid. Konkret tilbud vil blive udarbejdet efter et formøde mellem sagsbehandler og personale fra CESA. Priserne pr. måned vil ligge i intervallet fra 65.106 kr. til 88.617 kr. 

​Se prislisten her

Henvendelse

For oplysninger eller aftale om særlige familieplejeforløb rettes henvendelse til leder Palle Tofte, mail pt@cesa.dk, tlf. 20 83 01 66.

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

​Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

Opholdstedet Damkjærgaard

Berlin 17, 5463 Harndrup. Tlf. 6488 1484

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk