Specialiseret plejefamilie

Målgruppe  

​Unge i alderen 7 – 17-år. Målgruppen er udsatte unge med væsentlige adfærdsproblemer.

Det får kommunen ved at bruge os

​Der er tale om et helhedsorienteret behandlingstilbud der alt efter, hvordan behandlingen tilrettelægges, kan inddrage både barnet, den unge, forældre og netværk i behandlingen. Tilbuddet er et alternativ til anbringelse på behandlingsinstitution eller socialpædagogisk opholdssted.

Vi tilbyder specialiseret familiepleje med omhyggeligt udvalgte og erfarne plejefamilier, som er i stand til at inkludere børn og unge med særlige udfordringer. Plejefamilierne modtager ugentlig supervision fra medarbejdere med lang erfaring fra både plejefamiliearbejde og behandlingsarbejde med børn og familier.

Der udarbejdes konkrete målsætninger på kort og langt sigt for hvert enkelt forløb, på baggrund af hvad kommunen ønsker opnået med opholdet. Der laves statusrapport efter kommunens ønske. Statusrapporten tager udgangspunkt i de konkrete målsætninger der er opstillet i overensstemmelse med kommunens handleplan.

Indhold i ydelsen  

Ud fra den konkrete henvendelse finder vi frem til en plejefamilie, som vurderes at kunne håndtere den konkrete opgave. Der anvendes matchningsværktøjer, som sikrer at plejefamilien besidder netop de færdigheder, som det aktuelle barn har behov for.

CESA medvirker til at finde det skoletilbud, som tilgodeser barnets/den unges behov, ligesom CESA løbende sikrer samarbejde med skolen, herunder supervision til skolen ift. barnets særlige problemstillinger.

Plejefamilien og koordinatorfunktionen er grundelementer i alle specialiserede plejefamilier. Derudover kan indsatsen sammensættes med følgende moduler:

  • ​Ungeterapi
  • Færdighedstræning
  • Vagtordning
  • Konfliktløsning/samarbejdssamtaler
  • ​Familiesamtaler/familiebehandling

Der vil efter behov blive brugt screeningsværktøjer til udarbejdelse af operationelle mål, og til synliggørelse af behandlingens effekt for såvel sagsbehandler som for familien selv. Typiske screeningsværktøjer som vil blive anvendt kan være: CBCL, YSR, OAS, Familieklima, evt. TRF.


Metode og form

CESA har de sidste 10 år arbejdet med at anvende videns- og evidensbaserede programmer i det daglige behandlingsarbejde. Vi har arbejdet med metoderne PMTO (Parent Management Training Oregon), TFCO (Treatment Foster Care Oregon) og FFT (Funktionel Familie Terapi). Vores tilbud om specialiserede plejefamilier er udviklet med afsæt i behandlingsmæssige metoder fra disse programmer. I den særligt tilrettelagte indsats vil der blive udvalgt elementer fra disse metoder efter en konkret vurdering. Fælles for metoderne er, at de er ressourcefokuserede og at de baserer sig på empowerment.


​Når matchning har fundet sted, planlægges barnet/den unges indflytning i plejefamilien. Der samarbejdes løbende med barnets familie mhp. at sikre afstemning imellem familie og plejefamilie, så der kan ske bedst mulig overføring af rutiner, og således at forventninger så vidt muligt kan afstemmes. CESA sikrer at hjemrejser planlægges og aftales, så barn og familie får de bedst mulige betingelser for samvær.


​Plejefamilien får ugentlig supervision ved medarbejdere, som har lang erfaring fra såvel traditionel familiepleje som fra behandlingsarbejde. Der anvendes daglig journal, så supervisor til enhver tid er opdateret med, hvad der aktuelt sker i plejefamilien.


​Plejefamilien er omfattet af CESAs vagtordning og vil i akutte situationer kunne komme i kontakt med uddannet behandlingspersonale døgnet rundt.

Tid og pris

Vi er meget opmærksomme på, at tiltag skal iværksættes på det tidspunkt, hvor den nødvendige motivation er til stede. Vi vil begynde arbejdet så snart aftalen er indgået og vil typisk starte med at mødes med barn og familie for at få input til at finde den rigtige plejefamilie. Første kontakt vil finde sted indenfor tre arbejdsdage.

Prisen vil afhænge af, hvilke elementer kommunen ønsker, skal indgå i indsatsen. Der vil typisk være tale om at en plejeforælder skal frikøbes på fuld tid. Konkret tilbud vil blive udarbejdet efter et formøde mellem sagsbehandler og personale fra CESA.

Henvendelse​

For oplysninger eller aftale om særlige familieplejeforløb rettes henvendelse til leder Palle Tofte, email pt@cesa.dk -  tlf. 20 83 01 66 eller behandlingskoordinator Mette Finnedal Hansen, email mfh@cesa.dk - tlf. 61 13 18 01.

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

​​

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Aflastningstilbuddet Fristedet
​Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk