Aflastning i familiepleje

Det får kommunen ved at bruge os

CESA foretager visitation og matchning til en vifte af velkvalificerede aflastningsfamilier. Visitationen tager afsæt i kommunens undersøgelse og handleplan. Ved en grundig visitation, matchning og løbende tilsyn, sikrer vi barnets trivsel under aflastningsopholdet.

Visitation

For oplysninger eller visitering til aflastningstilbuddet rettes henvendelse til CESA, Odensevej 70, 5750 Ringe. E-mail post@cesa.dk - tlf.: 62 62 39 72.

Der kan være behov for aflastning i forskellige situationer:

Når et barn skal have en familie som supplement til sin egen familie og med dette tiltag fortsat kan bo i eget hjem, eller skal i aflastning fra institution eller opholdssted.

Når et barn med handicap skal i aflastning for at forældrene har overskud til sig selv og evt. andre børn.

Når barnet eller den unge har behov for at få et tilbud, oplevelser og kontakt, som egen familie af forskellige grunde ikke er i stand til at give.

Indhold i ydelsen

Forløbet starter med visitation og matchning. I denne fase samarbejdes der meget tæt med den kommunale sagsbehandler, der har foretaget § 50 undersøgelsen og derved erhvervet et indgående kendskab til barnets behov for støtte. I matchningen visiteres til en af CESA´s plejefamilier, som familieplejekonsulenten har indgående kendskab til gennem et løbende samarbejde og fra den undersøgelse, der er lavet ved starten af samarbejdet.

Hovedelementet i ydelsen er et ophold i en af vore aflastningsfamilier. Barnet eller den unge sikres den nødvendige omsorg ved af have en god og stabil kontakt til de voksne i familien. Under opholdet i plejefamilien modtager barnet eller den unge endvidere kost, logi, personlig støtte, støtte til deltagelse i skole og fritidsaktiviteter, samt rådgivning i forhold til barnets eller den unges situation. Derudover afhænger ydelserne under opholdet af, hvad det enkelte barn har behov for.

Aflastningsfamilierne udvælges, så de kan rumme og magte de konfliktsituationer, der opstår på grund af børnenes forskellige vanskeligheder, men der vil ikke være tale om et behandlingsforløb, idet aflastningsopholdet for det enkelte barn har begrænset varighed.

Under aflastningsopholdet fører CESA det personrelaterede tilsyn. Aflastningsfamilierne modtager efter indflytningen besøg af familieplejekonsulenten 8-10 gange årligt. 

Disse besøg indeholder

  • ​samtale om forløbet, herunder samarbejde med forældre,
  • hvad er der sket siden sidst,
  • hvad skal der fokuseres på til næste gang,
  • råd og vejledning om konkrete forhold,
  • supervision i forhold til familiens håndtering af opgaven,
  • samtale med barnet/ den unge.
  • ​Opfølgning på handleplanen

Familieplejekonsulenten udfærdiger halvårlige rapporter om forløbet til anbringende kommuner og deltager i relevante møder på skoler og institutioner.

CESA udarbejder kontrakt for opholdet og varetager lønadministration under aflastningsforholdet.

Metoder for form

Ved visitationen sætter familieplejekonsulenten sig ind i barnet eller den unges problemstillinger og behov for støtte ved gennemlæsning af sagsakter fra kommunen, samtale med barnet eller den unge og forældrene. Sagen tages derefter med til visitationsmøde, hvor de medarbejdere, der har deltaget i undersøgelsen af potentielle aflastningsfamilier deltager. Sagen drøftes og det vurderes hvilken aflastningsfamilie, der bedst matcher de behov for støtte som barnet eller den unge har.

Det personrelaterede tilsyn udøves ved familieplejekonsulentens besøg i aflastningsfamilien. Besøget er som udgangspunkt anmeldt, men kan være uanmeldt, hvis der er behov for det. Under tilsynsbesøget er der samtaler med plejefamilien sammen med barnet og med barnet alene. Der gives endvidere faglig støtte og vejledning til aflastningsfamilierne.

Vi udvælger aflastningsfamilier, der møder barnet eller den unge anerkendende med respekt og ligeværdighed. Med fokus på barnets eller den unges ressourcer og forudsætninger skaber aflastningsfamilien en ramme for opholdet der medfører, at barnet eller den unge føler sig tryg og afholdt.

Aflastningsfamilien sørger for at barnet eller den unge modtager pleje og omsorg i forhold til deres individuelle behov, og at alle gives individuel opmærksomhed og udfoldelsesmuligheder i det omfang det er nødvendigt.

Tid og pris

Aflastning er typisk hver anden eller hver tredje weekend, men der kan også være tale om enkelte hverdage.

Aflastningsfamilien aflønnes med vederlag som øvrige plejefamilier.

For tilsynsopgaven ved aflastning op til 6 døgn pr. måned betales 75%. Ved aflastning over 6 døgn pr. måned betales fuld tilsynstakst.

Se prislisten her

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

​Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk