Helbredserklæring

I henhold til Socialstyrelsens vejledning nr. 11 af 15. december 1992, pkt. 136, bør ansøgerne i en helbredserklæring stå inde for, at pågældende helbredsmæssigt er i stand til at påtage sig opgaven.

Egentlig helbredsattest for husstanden og plejebørn indhentes, når kommunalbestyrelsen fidner anledning hertil.

Jeg/vi erklærer herved, at alle opholdsstedet beboere, så vidt vides, er sunde og raske:

Vi erklærer os indforstået med, at CESA rekvirerer skatteattester, sociale og lægelige oplysninger.

Eventuelle andre oplysninger efter aftale.

Borgerlig straffelov §152:

Gældende fra 1. januar 1987:

Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde, hæøfte eller fængsel indtil 6 måneder.

​Stk 2 Straffen kan stige til fængsel indtil 2 år, hvis forholdet er begået med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding eller der i øvrigt foreligger særlig skærpende omstændigheder.

Stk. 3 En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det i vørigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væstentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

vi har gennemlæst oplysningerne og er indforstået med absolut tavshedspligt vedrørende alle oplysninger i forbindelse med et evt. plejeforhold jfr. straffelovens §152.​

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

​​

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Aflastningstilbuddet Fristedet
​Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk